Eğitim Faaliyetleri


Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Eğitim Faaliyetleri

1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 95 inci maddesi ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları yer almıştır. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı bir birim olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ile İş Müfettişlerinden oluşmaktadır

Başkanlığımız, önleme odaklı “teftiş anlayışı” ile işyerlerindeki çalışma koşullarının mevzuata uygunluğunun denetiminin yanı sıra, işçi ve işveren taraflarının hak ve yükümlülükleri hususunda rehberlik faaliyetlerini de üstlenmiştir. Diğer taraftan aynı anlayış, Bakanlığımıza bağlı ve/veya açılış iznini Bakanlığımızdan alarak faaliyet gösteren sosyal hizmet ve sosyal yardım kuruluşlarının genel denetimleri ifa edilirken de yerine getirilmektedir. Bu çerçevede, müfettişlerimizin çalışma hayatıyla ilgili yeni gelişmeleri öğrenmeleri, değişikliklere uyum sağlamaları ve mesleki bilgi, beceri ve donanımlarını arttırmaları, denetçilerimizin ise dinamik bir yapıya sahip olan sosyal hizmet ve sosyal yardım konularında mevzuat bilgilerini geliştirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenen yönde değişiklik oluşturma süreci olarak tanımlanır ve insan kaynağının geliştirilmesi için en önemli tekniklerden birisidir. Çalışanların kabiliyetlerini geliştirir ve değişen koşullara karşılık onların kapasitelerini arttırır.

Bu kapsamda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın önleme odaklı yeni teftiş anlayışının başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi, çalışma yaşamına müdahale etme, Başkanlığın sosyal taraflar arasında köprü görevi üstlenerek çalışma barışına katkıda bulunmak ve günümüzde giderek önem kazanan “hayat boyu öğrenme” ilkesi çerçevesinde müfettişlerimizin görev alanları ile ilgili yeni gelişmeleri öğrenmeleri, değişikliklere uyum sağlamaları ve mesleki bilgi ve becerilerini arttırmaları doğrultusunda hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Başkanlığımızda yeni göreve başlayan müfettiş yardımcıları için “uyum”, “aday memurların yetiştirilmesi (temel ve hazırlayıcı)” ile “yetiştirme”; İş Başmüfettişi, İş Müfettişi ve İş Müfettişi Yardımcıları için de “mesleki gelişim” eğitimleri yürütülmektedir. Uyum eğitimleri, Başkanlığa yeni katılan müfettiş yardımcıları ve büro çalışanlarını, yapacakları işe hazırlamak amacıyla kısa süreli olarak düzenlenmekte olup, bu eğitimde, kurumsal tutum, davranış ve çalışma ilişkileri ile işin gerektirdiği temel bilgiler öğretilmektedir.

Mesleki gelişim eğitimleri kapsamında müfettişler, müfettiş yardımcıları ve büro çalışanları; mesleki bilgi ve becerilerini daha etkin ve verimli kullanma, çalışma alanları ile ilgili yeni gelişmeleri öğrenme, yeni bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinme, bilgi tazeleme, değişikliklere uyum sağlama ve teknoloji kullanma kapasitelerini arttırma hedefleri çerçevesinde mesleki gelişim eğitimlerine tabi tutulmaktadırlar. Süresi, konuları, yeri, tarihleri ve eğitimde yer alacak diğer faaliyetleri Başkanlık tarafından planlanan mesleki gelişim eğitimleri; çalışma hayatı ile ilgili mevzuat, müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin artırılması, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından izlenebilmesi ve bu hususlarla ilgili uluslararası gelişmeler konularında yapılmaktadır. Ayrıca müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimlerine yönelik olarak, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen sertifikalı veya sertifikasız kurs, seminer, panel ve konferanslara; akademik ve kariyer eğitimleri ile yabancı dil eğitimlerine katılmaları imkânlar ölçüsünde teşvik edilmektedir.