Tarihçe


21.04.2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş olan Personel Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır;


a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlık personelinin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli programları planlamak, geliştirmek ve uygulamak,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.