…
05 Ekim 2021, Salı Ankara,Türkiye

Bakan Bilgin: “Ulusal Genç İstihdam Stratejisi Eylem Planı ile Genç İşgücüne Katılma Oranını Yüzde 46 Düzeyine Çıkarmayı Hedefliyoruz”


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişimin sağlanması amacıyla, "Ekonomi Reformları" kapsamında, genç istihdamını artırmak için “Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı”nın hayata geçirileceğini söyledi.

İşgücü piyasasının ihtiyaçları, sorunları ve beklentilerinin dikkate alınarak genç istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılabileceğini belirten Bilgin, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi kapsamında; ‘Eğitim-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi’, ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlerin (NEET) İstihdamının Artırılması’ ve ‘Geleceğin İşleri’ olmak üzere üç temel politika ekseni ile genç istihdamının arttırılacağını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri ile büyüme ve gelişme eğilimleri dikkate alınarak sektörel bazda eylemlerin geliştirildiğini kaydeden Bilgin, “Strateji Belgesinin 2023 yılına ilişkin temel hedefleri; 2020 yılı itibariyle yüzde 25,3 olan genç işsizlik oranının 2023 yılı itibariyle yüzde 17,8 düzeylerine indirilmesi, 2020 yılı itibariyle yüzde 39,1 olan genç işgücüne katılma oranının 2023 yılı itibariyle yüzde 46 düzeyine yükseltilmesi, 2020 yılı itibariyle yüzde 28,3 olan ne eğitimde ne de istihdamda olan genç oranının 2023 yılında yüzde 20 düzeyine düşürülmesi olarak belirlendi” bilgilerini paylaştı.

“13 somut hedef ve 109 Tedbir ile Genç İstihdamının Önündeki Engeller Aşılacak”

Strateji Belgesi ve Eylem Planlarında 13 somut hedef ve 109 tedbir ile genç istihdamının önündeki engelleri aşma yolunda kararlı olduklarını vurgulayan Bilgin, “Eğitim-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi Ekseni Hedefleri kapsamında öğrencilere ve velilere yönelik yürütülen meslek tanıtımı, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, Aktif İşgücü Piyasası Programları,  teknolojik gelişmelere paralel olarak işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda nitelik ve nicelik yönüyle geliştirilmesi, eğitim planlama ve yönetme süreçlerinde sektör işbirliği artırılarak mevcut mekanizmaların etkinliğinin geliştirilmesi, stajların etkinliğinin artırılması, girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaştırılması yer alıyor” dedi.

Bakan Bilgin, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdamının artırılması amacıyla belirlenen hedefler ile ilgili ise “NEET grubunda yer alan kişilerin istihdamını artırmaya yönelik araştırma, yönlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması, Potansiyel NEET olarak tespit edilen gençlere, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti öncelikli olmak üzere İŞKUR hizmetlerinin sunulması, NEET grubunda yer alan kişilerin istihdamını artırmaya yönelik altyapı ve eğitim faaliyetlerinin artırılması olarak belirlendi” ifadelerini kullandı. 

“Geleceğin Sektör, Meslek ve Becerilerinin Tespiti İçin Orta Ve Uzun Vadeli Projeksiyon Çalışmaları Yapılacak”

Açıklamasında, Geleceğin İşleri Ekseni Hedefleri’ ne ilişkin gelecekte dönüşüm geçirecek veya yeni ortaya çıkacak sektör, meslek ve becerilerin tespit edilmesi için orta ve uzun vadeli projeksiyon çalışmalarının yapılacağına dikkat çeken Bilgin, “Meslek kategorileri güncellenecek ve bu doğrultuda gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler, sosyal taraflar ve STK’ların bu alanda kurumsal kapasiteleri artırılarak çalışma hayatının geleceğinin değerlendirilmesi ve konuya ilişkin çalışmaların desteklenmesi sağlanacak. Geleceğin işlerine yönelik eğitim, tanıtım ve aktif işgücü piyasası programları faaliyetleri ile destek faaliyetleri artırılacak” diye konuştu.

İşçi ve İşverene Destek Veren Bürolar Açılacak

109 tedbir maddesi için alınacak tedbirler ise şu şekilde belirlendi; tüm üniversitelerde kariyer planlama dersleri yaygınlaştırılacak, oda ve borsalarda Avrupa Birliği ülkelerindeki ‘JOB Center’lar benzeri işçi ve işverene destek veren bürolar açılması sağlanacak. Öğrencilerin ve mezunların yükseköğretim (ön lisans ve lisans) bölümlerine ilişkin bilgilerini artırmak amacıyla "E-Mezun Kariyer Aracı" oluşturulacak ve bu portalın online kullanıma açılması sağlanacak. Silah altında olan gençlere meslek sahibi olmaları için çeşitli işkollarında sertifikalı eğitimler verilmesi sağlanacak. Yükseköğrenim mezunlarına yönelik düzenli olarak istihdam izleme araştırmaları yapılacak. Girişimcilik konusunda üniversite öğrencilerine eğitim verilmesi teşvik edilecek. Gençlerin beceri ve yetenekleriyle uyumlu, özellikle yazılım gibi yenilikçi alanlarda, kısa süreli sertifika ve diploma programlarının düzenlenmesi sağlanacak. Sanayide dijital dönüşüm teknolojileri ve uygulama alanlarındaki yüksek lisans ya da doktora programlarına, bu alanda istihdam edilen genç çalışanların katılımının desteklenmesi sağlanacak. Siber Güvenlik İhtisas Üniversitelerinin belirlenmesi sağlanacak. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim verilirken; 47 alanda geleceğin meslekleri ile uyumlu seçmeli meslek dersleri ve sertifika programlarının hazırlanması sağlanacak. Yenilikçi fikirlerin hayata geçmesine yönelik yeni nesil girişimciliklerin teşvik edilmesi sağlanacak. Teknoloji geliştirme ve tasarım alanında gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimler verilmesi sağlanacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) sistemi eğitim modülleri üzerinden gençlere, ücretsiz/indirimli SHGM onaylı eğitim sertifikası elde etme imkânı sunulacak. Genç ihracatçı sayısının artırılmasına ilişkin bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Ulusal Genç İstihdam Strateji (UGİS) ve Eylem Planları, gençlerin kapsamlı bir bilgi ve beceri yelpazesi geliştirmelerini sağlamak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sosyal taraflar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile 2021-2023 dönemini kapsayacak şekilde hazırlandı. Hazırlanan Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 2/10/2021 tarihli ve 2021/21 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile onaylanarak yürürlüğe girdi. 2021-2023 dönemi UGİS Eylem Planları, üç politika ekseni üzerine inşa edildi. Söz konusu temel politika eksenleri; gençlerin işgücü verimliliğini artırarak kırılganlıklarının azaltılması, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, makroekonomik politikaların genç istihdamı üzerindeki olumlu etkisinin artırılması, dijitalleşen dünyada ülkemizin rolünün güçlendirilmesi ve değişen koşullara ve emek arzına göre işgücü piyasasının güncellenmesi kriterlerine göre belirlendi.