İdari Para Cezaları


 

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI


a- 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

c- 2021 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak 27.11.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

İdari Para Cezası Tebligat Örnekleri

  • İşverene İdari Para Cezası Tebligat Örneği için Tıklayınız.
  • Süreli İzinli Yabancıya İdari Para Cezası Tebligat Örneği için Tıklayınız.
  • Bağımsız veya Süresiz İzinli Yabancıya İdari Para Cezası Tebligat Örneği için Tıklayınız.