İdari Para Cezaları

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17'nci maddesinin yedinci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

İdari Para Cezası Tebligat Örnekleri

  • İşverene İdari Para Cezası Tebligat Örneği için Tıklayınız.
  • Süreli İzinli Yabancıya İdari Para Cezası Tebligat Örneği için Tıklayınız.
  • Bağımsız veya Süresiz İzinli Yabancıya İdari Para Cezası Tebligat Örneği için Tıklayınız.