Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar ve İşverenlere İlişkin İdari Para Cezaları Hakkında


04 Ocak 2022, Salı
Ankara, Türkiye

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN 

YABANCILARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI

 

a- 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

c- 2021 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak 27.11.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.