Yatırımlar Daire Başkanlığı
Yatırımlar Daire Başkanlığının görevleri;

 • Doğrudan yabancı yatırımlar ve nitelikli yatırımlar kapsamında yabancıların Türkiye’de çalışması hakkında çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 • Çalışma izni başvurularının mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde sonuçlandırılması için gerekli çalışmaları planlayıp yönlendirmek,
 • Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 • Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 • Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve çalışacakları bölgeler ve meslek dalları ile ilgili öncelikleri belirlemek ve yabancıların izinsiz istihdamının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 • Turkuaz kart başvurularını değerlendirmek ve geçiş süresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kamu yatırım projeleri kapsamında yabancı personel istihdamına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Görev alanına ilişkin makam olurlarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 • Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 • Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.