Yatırımlar Daire Başkanlığı
Yatırımlar Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Doğrudan yabancı yatırımlar ve nitelikli yatırımlar kapsamında yabancıların Türkiye’de çalışması hakkında çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 3. Çalışma izni başvurularının mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde sonuçlandırılması için gerekli çalışmaları planlayıp yönlendirmek,
 4. Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 5. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 6. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 7. Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 8. Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve çalışacakları bölgeler ve meslek dalları ile ilgili öncelikleri belirlemek ve yabancıların izinsiz istihdamının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 9. Turkuaz kart başvurularını değerlendirmek ve geçiş süresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 10. Kamu yatırım projeleri kapsamında yabancı personel istihdamına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 11. Görev alanına ilişkin makam olurlarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 12. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 13. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 14. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.