Uluslararası İşgücü Politikaları Daire Başkanlığı




Uluslararası İşgücü Politikaları Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarını yürütmek, bu politikaların uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonu sağlamak ve uygulanan politikaların takibini yapmak,
 2. Ulusal göç ve istihdam politikalarının oluşturulmasında görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve katkıda bulunmak,
 3. İstihdama ilişkin yeni eğilimleri, tartışmaları, açılımları ve iyi uygulama örneklerini takip etmek,
 4. Politika Kurulları ile ilgili Genel Müdürlüğe verilen görevleri koordine etmek,
 5. Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda strateji, plan, program vb. hazırlamak ve Genel Müdürlüğün sorumlu veya ilgili birim olarak paydaş olduğu strateji, plan, programları vb. belgeleri takip ederek gerekli çalışmaları yapmak,
 6. Uluslararası işgücü politika belgesinin hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek.
 7. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek, mevzuat hazırlamak, gerekli değişiklikleri yapmak ve diğer kurumlarca hazırlanan mevzuat taslaklarını inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
 8. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin dava süreçlerine katkı sağlanmak ve Mahkeme taleplerini karşılamak,
 9. Genel Müdürlüğün görev alanına giren alanlarda hukuki görüş oluşturmak ve gerektiğinde ilgili kurumlara iletmek,
 10. Diğer ülkelerle imzalanacak işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin müzakerelerine, hazırlanmasına ve tadiline katkı sağlamak,
 11. Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti değerlendirme kriterlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak,
 12. Çok taraflı ve ikili düzeyde uluslararası iş birliği programları oluşturmak, ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle koordinasyonu yürütmek,
 13. Tanıtım ofislerinin kurulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 14. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 15. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 16. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 17. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.