Bilişim ve Enformasyon Daire Başkanlığı
Bilişim ve Enformasyon Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Genel Müdürlükçe sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılabilmesi için, gerektiğinde diğer kurumlarla işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürüterek, ihtiyaç duyulan teknolojik altyapı ve bilişim sistemlerinin kurulması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve veri entegrasyonunun sağlanması konularında çalışmalar yapmak,
 2. Bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında yetişmiş yabancı beyin göçünü ülkemize kazandırmak amacıyla yapılacak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
 3. Türk işgücünün niteliklerini uluslararası işgücü ağları açısından değerlendirmek ve istihdam edilebilirliği mümkün olan ülkeleri araştırmak ve işgücü yönlendirme çalışmalarını yürütmek,
 4. Nitelikli Türk işgücünün uluslararası rekabet gücünü artırmak ve tanınırlığını sağlamak amacıyla uluslararası faaliyetler ve desteklerden (araştırma, proje, burs, ödül vb. gibi) yararlanabilmesi için çalışmalar yürütmek,
 5. Uluslararası işgücüne ilişkin politika çalışmalarında ihtiyaç duyulan her türlü veriyi toplamak, ihtiyaç duyulan verilerin toplanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalar yapmak,
 6. Genel müdürlüğün nitelikli hizmet verebilmesi için ihtiyaç duyulan öncelikli alanları belirlemek ve bu konuda ihtiyaç duyulan projelerin koordinasyonunu sağlamak, gerektiğinde personel görevlendirmek
 7. Tanıtım ofislerinin veri yönetimi altyapısını kurmak ve enformasyon çalışmalarını yürütmek,
 8. Çok taraflı ve ikili düzeyde işgücü değişimi faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, raporlamak,
 9. Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, raporlamak ve arşivlemek,
 10. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına ve politika çalışmalarına katkı sağlamak,
 11. Yetkili aracı kurumlarla ilgili gerekli altyapı ve bilgi sistemlerini tasarlayarak iş ve işlemleri yürütmek, yetkili aracı kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin verileri derlemek ve değerlendirmek,
 12. Basın, yayın ve medya kuruluşlarını takip etmek ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 13. Uluslararası İşgücü Ağı kurulmasına ve yetenek avcılığı araştırmalarına yönelik çalışmalar yapmak,
 14. Uluslararası işgücüne ilişkin beceri ve niteliklerin derlenmesine yönelik veri çalışmalarını yürütmek, uluslararası işgücü nitelik havuzu kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 15. Genel Müdürlüğün istatistik altyapısı için gerekli bilgi sistemlerini tasarlamak, uygulamak, yönetmek,
 16. Genel Müdürlüğün hizmet alanlarının e-Devlet kapısı üzerinden yürütülebilmesi için gerekli olan teknolojik altyapı ve bilgi sistemlerini tasarlamak, uygulamak ve yönetmek,
 17. Genel Müdürlük faaliyetlerinin elektronik ortamda (web, medya, sosyal medya vb.) tanıtılması, duyurulması, yönetilmesi, güncellenmesi ve takibi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 18. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 19. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasını sağlamak,
 20. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 21. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.