Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri;

a)   Genel Müdürlükçe sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılabilmesi için ihtiyaç duyulan öncelikli Ar-Ge alanlarını, gerektiğinde diğer daire başkanlıklarının değerlendirmelerini veya önerilerini de alarak belirlemek ve bu alanlarda çalışmalar yapmak,

b)   Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarını yürütmek, politika belirlemek, bu politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak ve uygulanan politikaların takibini yapmak,

c)   Yüksek nitelikli olarak değerlendirilen işgücü ve yatırımcıların ülkemize kazandırılması amacıyla politikalar belirlemek, bu politikaların uygulamasını ve takibini yapmak,

ç)   Ulusal göç ve istihdam politikalarının oluşturulmasında görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve katkıda bulunmak,

d)   Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapımında ihtiyaç duyulan her türlü veriyi toplamak, ihtiyaç duyulan verilerin toplanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalar yürütmek,

e)   Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, raporlamak ve arşivlemek,

f)   Basın, yayın ve medya kuruluşlarını takip etmek, gerekli durumlarda yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesine yönelik gerekli faaliyetleri yürütmek, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,

g)   Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda strateji, plan, program vb. hazırlamak ve Genel Müdürlüğün sorumlu veya ilgili birim olarak paydaş olduğu strateji, plan, programları vb. takip ederek gerekli çalışmaları yapmak,

ğ)   TBMM'ye verilen yazılı/sözlü soru önergelerini Genel Müdürlük görev alanı çerçevesinde değerlendirerek görüş oluşturmak,

h)   Bütçe görüşmelerine ilişkin sunum, bütçe notu ve soru-cevap kartlarını hazırlamak ve benzeri çalışmalar yapmak,

ı)   Sistemin yönetilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli bağlantılarının gerçekleştirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesine yönelik iş ve işlemlerini yürütmek,

i)   Genel Müdürlüğün istatistik altyapısı için gerekli bilgi sistemlerini tasarlatmak, bunları yönetmek, uygulamak ve sorunlarına çözüm bulmak,

j)   Genel Müdürlüğün yürüttüğü projelerin uygulanmasına katkı sağlamak,

k)   Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasını sağlamak,

l)   Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek,

m)   Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.