…
…
…
…
14 Ocak 2022, Cuma ANKARA

İş Teftişi Raporlarının Değerlendirme Komisyonu Toplantıları Yapıldı.


Bakanlığımızın 2015/4 sayılı Genelgesi eki Teftiş Rehberinin Birinci Kitap, Birinci Kısım Genel Esaslar, Altıncı Bölüm 1.4. maddesinde de açıklandığı üzere, İş Teftiş Raporlarına ilişkin usul ve esaslar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca belirlenmektedir. Anılan düzenleme çerçevesinde hazırlanan 05/01/2022 tarih ve E.372 sayılı İç Emir, tüm müfettişlere tebliğ edilerek, Başkanlık Görüş Takip Sisteminde yayınlanmıştır.

Bu İç Emrin amacı, raporlar hakkında yapılacak işlemler, rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Başkanlığımızın raporların mevzuata uygunluğunun sağlanması görevi çerçevesinde daha önce uygulamaya koyduğu esaslarda değişikliğe gidilerek Başkanlık bünyesinde rapor değerlendirme komisyonları oluşturulmuş olup yeniden düzenlenen usul ve esaslar belirlenmiştir.

Anılan İç Emirde belirtilen usul ve esasların uygulanmasına ilişkin olarak; 10/01/2022 tarihinde, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında, işin yürütümü ve iş sağlığı güvenliği yönünden iki oturum halinde gerçekleştirilen ve komisyon üyesi müfettişlerin hazır bulunduğu toplantılarda, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hulusi AY açılış konuşmalarını yapmıştır.

Hukuk ve İdari Mali İşlerden sorumlu Rehberlik ve Teftiş Başkan Yardımcısı Osman Nejat GÜNERİ ise, toplantının yapılış amacının ve toplantıdan beklenen çıktıların neler olduğuna ilişkin konuşmalarda bulunmuştur.

Rehberlik ve Teftiş Başkan Yardımcıları Semih ÖZÇAKIR, Onur BATUMAN tarafından toplantılara katılım ve katkı sağlanmıştır. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca ilgili İç Emir gereği Kordinatör olarak görevlendirilen; İş Başmüfettişi Erol GÜNER, komisyonların çalışma usul ve esaslarının işleyişi hakkında detaylı bilgiler vermiş, İş Başmüfettişi Cüneyt ÖZEN ve İş Müfettişi Emrah ERKAAN tarafından ilgili İç Emrin hukuki ve teknik altyapısına ilişkin sunumlar yapılmıştır.