Tarihçe
26.11.2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş olan Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır;

a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.