Görevlerimiz
Personel Genel Müdürlüğü aşağıda sıralanan 5 (Beş) Daire Başkanlığından oluşmaktadır.
1) Atama Daire Başkanlığı
2) İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığı
3) Kadro ve Terfi Daire Başkanlığı
4) Özlük Daire Başkanlığı
5) Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Atama Daire Başkanlığı
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilen Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatındaki personel ile sınırlı olmak üzere şunlardır:
a) Bakanlık birimlerinden gelen personel taleplerini, kadro imkanları ölçüsünde karşılamak,
b) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında iller arası yer değiştirme dönemi atamaları ile mazeret atamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında atama iş ve işlemlerini yürütmek,
ç) Geçici görevlendirme, vekaleten atama ve naklen atamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesi kapsamında emekliliğe ayrılma hariç memurluğun sona ermesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
e) 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılacak atama ve görevden alma iş ve işlemlerini yürütmek,
f) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Bakanlık kadrolarına atanmak üzere bildirilen kişilerin atama iş ve işlemlerini yürütmek,
g) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca yapılan atama iş ve işlemlerini yürütmek,
ğ) KPSS ve E-KPSS yerleştirme sonuçları ile mevzuat hükümlerine göre yapılacak personel alımına ilişkin sınav sonuçlarına göre Bakanlık kadrolarına atanmaya hak kazanan kişilerin atama iş ve işlemlerini yürütmek,
h) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki istihdam hakkı sahiplerinden Bakanlık kadrolarına yerleştirilenlerin atama iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Görev alanına giren konulara ilişkin başvurular ile CİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
i) Daire başkanlığında yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve güncel olmasını sağlamak,
j) Genel Müdür ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri daire başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde yerine getirmek.

İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığı
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (D) fıkraları kapsamında istihdam edilen Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatındaki personel ile sınırlı olmak üzere şunlardır:
a) İlgili daire başkanlığınca bildirilen atanmaya hak kazanan kişilerin atama iş ve işlemlerini yürütmek,
b) 3713 sayılı Kanun ile 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 66 ncı maddesi kapsamında istihdam hakkı sahiplerinden Bakanlık kadrolarına atanmak üzere bildirilenlerin atama iş ve işlemlerini yürütmek,
c) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlık kadrolarına atanmak üzere bildirilenlerin atama iş ve işlemlerini yürütmek,
ç) 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak atama iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Geçici görevlendirme ile diğer atama iş ve işlemlerini yürütmek,
e) İşçi Üst Disiplin Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
f) Hizmet sözleşmesi, iş sözleşmesi ile toplu iş sözleşmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
g) Özlüğe (özlük dosyasının tutulması hariç) ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Görev alanına giren konulara ilişkin başvurular ile CİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
h) Daire başkanlığınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve güncel olmasını sağlamak,
ı) Genel Müdür ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri daire başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde yerine getirmek.

Kadro ve Terfi Daire Başkanlığı
Kadro ve Terfi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık kadro ve pozisyonlara ilişkin olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında iptal-ihdas, tenkis-tahsis, vize, atama kontenjan talebi, atama izni iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Bakanlık personel politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
c) Bakanlığın personel ihtiyacının belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
ç) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında ilan edilecek kadroların tespitine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Personel alımına ilişkin yapılacak sınavlar öncesinde kadro/pozisyonların tespitine ilişkin çalışmaları yürütmek,
e) İlgili mevzuat uyarınca personel alımlarına ilişkin yapılacak sınavlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
f) KPSS ve E-KPSS sonucuna göre yapılacak personel alımına ilişkin planlama ve talebe ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
g) 2828 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Kanun kapsamında personel alımına yönelik planlama ve talebe ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
ğ) Kamu Personel Bilgi sistemi için personele kullanıcı ve şifre tanımlanması ve yetkilendirme yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
h) JİRA talep takip sistemi üzerinden talep oluşturma, onaylama ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Personel yönetim sistemi üzerinde kuruluş açılması ve kapatılması iş ve işlemlerini yürütmek,
i) Personel Yönetim Sistemi yetkilendirme/şifre iş ve işlemlerini yürütmek,
j) Bakanlığa tahsisli bulunan kadro ve pozisyonların personel yönetim sistemi üzerinden takip edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
k) Bakanlığa tahsisli bulunan kadro ve pozisyonlara ilişkin talep edilebilecek her türlü veriyi hazır bulundurmak ve istenildiğinde raporlamak,
l) Dönemler halinde Kamu Personel Bilgi sistemi ve e-Bütçe sistemine gerekli veri girişini yapmak,
m) Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar gereği yan ödeme cetvellerinin; hazırlanması, vize alınması ve ilgili birimlere iletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
n) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilen Bakanlık personelinin;
1) Derece-kademe ilerlemesine ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek,
2) Öğrenim değerlendirmesine ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek,
3) Primli geçen hizmetlerin birleştirmesine ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek,
4) Mevzuat kapsamında kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilen
hizmet/sürelere ilişkin tüm iş ve işlemlere yürütmek,
5) 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi kapsamında yapılan kademe ilerlemesi iş ve işlemlerini yürütmek,
6) Asli memurluğa atanacak personelin belirlenmesi, takibi ile atanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
7) Emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,
8) Yaş haddinden emekliye ayrılacak personelin tespiti ve takibini yapmak,
o) Görev alanına giren konulara ilişkin başvurular ile CİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
ö) Daire başkanlığınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve güncel olmasını sağlamak,
p) Genel Müdür ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri daire başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde yerine getirmek.

Özlük Daire Başkanlığı
Özlük Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Naklen atanan personelin özlük dosyasının devir alma veya teslim etme iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatı personelinin kurum kimliklerinin hazırlanması, onaylanması ve teslim edilmesi sürecine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlık personeline başarı ve üstün başarı belgesi ile ödül verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
ç) Bakanlık personelinin mal bildirim beyannamelerinin tasnifi, modüle girilmesi ve karşılaştırması ile Bakanlık Mal Bildirim Komisyonunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Bakanlık İmza Yetkileri ve Yetki Devri ile İzin Yönergesi kapsamında yıllık, mazeret, aylıksız, hastalık ve refakat izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
e) Bakanlık personelinin aylıksız izin borçlanması iş ve işlemlerini yürütmek,
f) Bakanlık personelinin tüm özlük bilgilerinin güncelliğinin sağlanması ile bilgi değişikliklerinin personel yönetim sistemine girişine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
g) Bakanlık personelinin, Hizmet Takip Programı (HİTAP) kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Bakanlıkta görev yapan veya görevden ayrılanlardan talepte bulunanlara hizmet belgesi, sicil özeti, görev belgesi ve ilgili mevzuat kapsamında hak sahibi olanlara pasaport formu düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
h) 26/04/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında seçimlerde sandık kurulu başkanlığına ve sandık kurulu üyeliklerine görevlendirilen Bakanlık personelinin, bu kapsamda her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, Genel Müdürlüğe intikal ettirilen disiplin soruşturması, araştırma ve inceleme raporlarında getirilen disiplin cezası önerileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, idari önerileri ilgili birim yada daire başkanlıklarına bildirmek,
i) Bakanlık Makamından alınan disiplin cezası onaylarının ilgililere tebliğ edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
j) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personele uygulanan disiplin cezalarından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu tespit edilenlerin Personel Yönetim Sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
k) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta iken görevden uzaklaştırılan veya görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasına karar verilen personele ilişkin bilgilerin personel yönetim sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
l) 657 sayılı Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
m) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personel hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen raporlarda getirilen önerilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
n) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personel hakkında yargılama süreci sonunda alınan kararların personel yönetim sistemine girilmesi iş ve işlemleri ile mezkur kararlarda 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca işlem yapılmasını gerektiren hallerde kararın ilgili birim yada daire başkanlığına tevdiini sağlamak,
o) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,
ö) Genel Müdürlüğe gelen ve işlem tesis edilmesi gereken adli/idari mahkeme kararlarının ilgili daire başkanlığına iletmek ve takibine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
p) Daire başkanlığı bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Kamu Personel Bilgi sistemine veri girişi yapmak,
r) 25/07/2018 tarihli ve 7145 Sayılı Kanun kapsamında ve Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kararnameler gereğince Genel Müdürlük görev alanı ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek,
s) Bakanlık aleyhine açılan idari ve adli davalara ilişkin olarak Genel Müdürlükten talep edilen bilgi/belgenin gönderilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
ş) Genel Müdürlüğün mevzuat çalışmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek, ilgili mevzuatın güncelliğini takip etmek ve diğer daire başkanlıklarını bilgilendirmek,
t) Diğer birimlerce Genel Müdürlüğe görüş alınmak üzere gönderilen mevzuat taslakları hakkında ilgili daire başkanlıklarıyla koordinasyon içinde görüş hazırlanması iş ve işlemlerini yürütmek,
u) CİMER kullanıcı oluşturma/yetki işlemleri ile ilgili daire başkanlıklarıyla koordinasyonu sağlamak suretiyle Genel Müdürlük görev alanı kapsamındaki başvuruların cevaplandırılması iş ve işlemlerini yürütmek,
ü) Görev alanına giren konulara ilişkin başvurular ile CİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
v) Daire başkanlığınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve güncel olmasını sağlamak,
y) Genel Müdür ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri daire başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde yerine getirmek.

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük personelinin maaş, icra/nafaka takibi işlemleri ile doğum yardımı, kesenek, harcırah vb. tahakkuk iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Genel Müdürlük bütçesinin hazırlanması, Ayrıntılı Harcama Programının düzenlenmesi, ödeme işlemlerinin takibi, tahakkuk ve bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması ve mali istatistiklerin hazırlanması iş ve işlemlerini yürütmek,
c) Genel Müdürlük taşınırlarının Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri kapsamında iş ve işlemlerini yürütmek,
ç) Genel Müdürlüğün satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Genel Müdürlüğün resmi mühür temini iş ve işlemlerini yürütmek,
e) Demirbaş malzemelerin bakım/onarım iş ve işlemlerini yürütmek,
f) Soru Önergelerine ilişkin iş ve işlemleri ilgili daire başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,
g) Genel Müdürlüğün dönemsel ve yıllık faaliyet raporunu ilgili daire başkanlığı ile koordineli olarak hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,
ğ) Genel Müdürlüğün stratejik planına uygun çalışma, izleme ve değerlendirmeleri yapmak,
h) Genel Müdürlüğün İç Kontrol Sistemi ile ilgili çalışmalarını yürütmek,
ı) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili her türlü anket ve istatistiki bilgi formlarını tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve raporlamak,
i) Genel Müdürlük personelin hizmet içi eğitimi ihtiyacını belirleyerek Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde gerekli eğitimlerin yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
j) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak yapılacak her türlü toplantı ve görüşmeleri organize etmek,
k) Genel Müdürün, personele ilişkin genel talimatlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
l) Genel Müdürlük sekreterlik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
m) Genel Müdürlüğün web sayfasında yer alan verilerin güncellenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
n) Genel Müdürlüğün gelen/giden evrak iş ve işlemlerini yürütmek,
o) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında arşiv iş ve işlemlerini yürütmek,
ö) Bakanlık personelinin özlük dosyalarının kurum sicil numarası/dosya sicil numarası esasına göre düzenlenerek arşivlenmesi ve korunması iş ve işlemlerini yürütmek,
p) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili projeler hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını takip etmek,
r) Personel/Birim performans değerlendirme sistemini kurmak,
s) Personel/Birim performans değerlendirme sisteminden alınan verilerin analiz edilerek raporlanması ile alınan raporların üst yönetime sunulmasını sağlamak,
ş) Görev alanına giren konulara ilişkin başvurular ile CİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
t) Daire başkanlığınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve güncel olmasını sağlamak,
u) Genel Müdür ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri daire başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde yerine getirmek.