25 Haziran, 2018 - Pazartesi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri ile ilgili Kayıt Sistemi Projesi ( 2015-2017)

 • Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan yasal düzenlemeler doğrultusunda iş ekipmanlarıyla ilgili uygulamalara yönelik izleme faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu konuda gerekli bilgilerin kolay ve hızlı şekilde toplanabilmesini sağlamaktır.

İthal Edilen Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Gözetimi, Kontrol Belgesi Başvuru ve Takip Alt Sistemi (İSGÜM / 2015-2016)

 • İSGÜM tarafından gerçekleştirilen kontrol belgesi işlemlerinin hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi ile ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalarda fayda sağlaması hedeflenmiştir.

Pnömokonyoz ve Toz Kaynaklı Meslek Hastalıklarının Tanı ve İzlenmesi Alt Sistemi (İSGÜM / 2015-2016)

 • Projede; İSGÜM tarafından kullanılan Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi’nin (PACS) yeni teknolojilere uyumlaştırılması ile yazılım ve donanım açısından güncellenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Böylece; pnömokonyoz ve toza bağlı meslek hastalıklarının tanısının konulması ile izlenmesinin kolaylaştırılması mümkün olmuştur.

Gıda üretimi yapan işyerlerinde termal konfor koşullarının değerlendirilmesi (2015)

 • Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce illerinde faaliyet gösteren, yüksek (55°C) ve düşük (-18 °C) sıcaklıkların aynı ortamda bulunduğu gıda üretimi yapan 10 işyerinde, ilgili standartlar kullanılarak, termal konfor koşullarının değerlendirilmesi ve çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması amaçlanmıştır.

Lojistik Sektöründe İSG (2015)

 • Lojistik sektöründe tehlike ve risklerin tespit edilip çalışanların kimyasal ve fiziksel etmenlere maruziyetinin belirlenmesi ve alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda iş güvenliği bilinci oluşturmak üzere çalışanlara İSG eğitimleri verilmiş ve sektörde oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının minimize edilmesi hedeflenmiştir.

Kompozit Üretim Sektöründe İSG Araştırması (2015)

 • Çalışanların kimyasal madde kullanımı, çeşitli üretim proseslerini gerçekleştirmesi, gerekli teçhizatı kullanımı ve çalışma koşullarına bağlı olarak karşı karşıya kaldıkları tehlikelerin belirlenmesiyle bu tehlikelere yönelik gürültü, toz ve gaz ölçümleri gerçekleştirilerek fiziksel ve kimyasal ajanlara maruziyet tespit edilmiştir. Elde edilen verilere uygun olarak sektör bazında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemler ile yapılabilecek iyileştirmelerin raporlanması amaçlanmıştır.

Kimyasal Gübre Sektöründe İSG (2015)

 • Kocaeli, Bandırma, Gemlik ve Kütahya’da bulunan 5 adet kimyasal gübre fabrikasında gerekli incelemelerin yapılması, tehlike kaynaklarının ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve iş hijyeni ile ilgili toz, asit, amonyak ve ağır metal ölçümleri yapılarak sonuçların İSG açısından değerlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İlaç sektöründe İSG araştırması (2015)

 • Kocaeli ve İstanbul illerinde yerleşik, tarım ilacı ve tıbbi ilaç üretimi yapan işletmelerde, hali hazırda İSGÜM tarafından ölçüm
  ve analizleri yapılabilen ve yapılamayan kimyasal ve biyolojik tehlikelerin tespitine yönelik araştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Dökümhanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi (2015)

 • Proje ile döküm sektöründe iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çalışanların ve işverenleri bilgilendirerek İSG farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.

İSG-KATİP Projesi (2015)

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı'nın iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Elektromanyetik Alan Maruziyetlerinin Belirlenerek Çalışanların Korunması Projesi (2015-2017)

 • İşyerlerindeki elektromanyetik alan değerlerinin tespit edilerek risk düzeylerinin belirlenmesi, elektromanyetik alanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, iyileştirme uygulamalarının yaygınlaştırılması ile çalışan, işveren ve İSG profesyonellerinin elektromanyetik alanlara yönelik farkındalıklarının arttırılması amaçlanmıştır.

İşyerlerinde İSG Farkındalığının Artırılması Projesi (2015-2016)

 • Proje; Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetler ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlayan araştırma ve konferans bileşenlerinden oluşmaktadır. Proje kapsamında;
  1. Ankara İlinde Ayakkabı, Çanta, Bakır, Kalay ve Nikelaj İşyerlerinde İSG Farkındalığının Artırılması
  2. VIII. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı
  gerçekleştirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitim Sistemine Entegre Edilmesi Projesi (2015-2016)

 • İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların eğitim müfredatlarına iş sağlığı ve güvenliğinin entegrasyonu, pilot okulların belirlenmesiyle iş sağlığı ve güvenliği şartlarına ye uygun iyileştirmelerin yapılması
  ve bu okullarda okuyan çocuklara eğitim verilmesi, öğretmenlerin İSG konusundaki farkındalıklarının artırılmasına yönelik
  eğitimler verilmesi, ülke çapında ödüllü film, fotoğraf ve resim vb. yarışmaların düzenlenmesi ve promosyon ürünlerin öğrencilere İSG kültürünü yaygınlaştırmak için dağıtılması amaçlanmıştır.

Güvenli İskele Projesi (Çevre veŞehircilik Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, İNTES / 2014-2016)

 • Bu proje ile ülkemizde; İSG mevzuatına ve standartlara uygun iskelelerin kullanılması, gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar örnek alınarak yüksekten düşme başta olmak üzere iskele kaynaklı iş kazalarının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güv. Ens. ve Bağlı Şefliklerine Ait Lab. ve Ofis Cihaz Alımı Projesi (2014-2016)

 • İSGÜM; Türkiye’de iş yerlerinde İSG koşullarının iyileştirmesine, çalışanların maruz kaldığı fiziksel ve kimyasal riskler ile meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik ölçüm, analiz, test ve araştırma faaliyetlerini yürüten tek kamu kurumudur. İSGÜM’de bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan çeşitli ölçüm ve analiz cihazları mevcuttur. Proje kapsamında; iş sağlığı alanında tıbbi laboratuvar hizmetlerini ve iş hijyeni alanında ölçüm, analiz ve testleri gerçekleştiren cihazların alımı sağlanmıştır.

Kamu Sektöründe Mobbing Araştırması Projesi (2014-2015)

 • Projede kamu sektöründe çalışanların üzerindeki mobbing etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Zonguldak Kömür Madenlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırması Projesi (2014-2015)

 • Zonguldak ilinde bulunan iş sağlığı ve meslek hastalıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanarak
  ortak çalışma yapılması ile meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken tanısı amaçlanmıştır.

İşyerlerinde Güvenli ve Uygun Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının Teşvik Edilmesine Yönelik Araştırma ve Destek Projesi (2014-2015)

 • Projede, işyerlerinde güvenli ürün kullanımının teşvik edilmesi ve riske uygun ürün seçimine ilişkin sektörün kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sanayi Tipi Testere ve Bıçak Bileyicilerinde Sert Metal Tozlarına Bağlı Akciğer Hastalıkları Araştırma Projesi (2014-2015)

 • Hedef sektörde mevcut durum analizinin yapılması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken tespit edilmesi amacıyla saha çalışmaları yapılmıştır.

Otomotiv Sanayinde Kaporta ve Boya Çalışanlarında İş Sağlığı Yönünden İnceleme ve Araştırma Projesi (2014-2015)

 • Hedef sektörde mevcut durum analizinin yapılması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken tespit edilmesi amacıyla saha çalışmaları yapılmıştır.

Türkiye Genelinde Kurşun Geri Dönüşüm İşletmeleri Çalışanların İş Sağlığı Taraması, İş Hijyeni, Kimyasal Faktörler ve Kişisel Koruyucu Donanım Yönünden İnceleme ve Araştırma Projesi (2014-2015)

 • Kurşun geri dönüşüm işletmelerinde mevcut durum analizinin yapılması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken tespit edilmesi amacıyla saha çalışmaları yapılmıştır.

Plastik Sektörü Çalışanlarında İş Sağlığı, İş Hijyeni, Kimyasal Faktörler ve Kişisel Koruyucu Donanım Yönünden İnceleme ve Araştırma Projesi (2014-2015)

 • Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi ve İSGÜM tarafından belirlenen 30 iş yerinde yaklaşık 200 çalışanda mesleki sağlık tehlikelerinin belirlenmesi , çalışanlara, işverenlere ve İSG profesyonellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi gerçekleştirilmiştir.© 2018 - ÇSGB | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA