Yurtdışı Teşkilatı ve Strateji Daire Başkanlığı


Yurtdışı Teşkilatı ve Strateji Daire Başkanlığının görevleri

a) Bakanlığın yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik politikaları çerçevesinde yurtdışı teşkilatınca sunulan hizmetlerin uygulanmasını takip etmek ve raporlamak,
b) Yurtdışı birimlerinin aylık ve yıllık raporlarını takip, analiz etmek ve elde edilen çıktıları hizmet kalitesinin artırılması amacıyla değerlendirmek ve istatistiki verileri derleyerek kullanıma hazır hale getirmek,
c) Yurtdışı görev sonu değerlendirme raporlarını takip etmek, incelemek ve değerlendirmek,
ç) Yurtdışı birimlerinden gelen yıllık raporlar doğrultusunda Bakanlığın görev alanına ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza ilişkin gelişmeleri ve sayısal bilgileri içeren Genel Müdürlük yıllık raporunu hazırlamak,
d) Yurtdışı birimlerinin aylık ve yıllık raporlarında yer alan istatistiki bilgileri Veri Bankasına işlemek, bu raporlar ile yurtdışı görev sonu değerlendirme raporlarını arşivlemek,
e) Yurtdışı teşkilatı tarafından yürütülen Eylem Planlarının uygulanmasını takip etmek, raporları incelemek ve değerlendirmek,
f) Yurtdışı birimlerince düzenlenen veya katılım sağlanan seminer, konferans gibi her türlü toplantı raporunu incelemek ve değerlendirmek, çıktıları ilgili Daire Başkanlıkları ile Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmek,
g) Genel Müdürlük bünyesinde Veri Bankasını oluşturmak ve yönetmek,
ğ) Daire Başkanlıklarından gelen bilgileri Veri Bankasına işlemek,
h) İç ve dış genelgeler ile mevzuat düzenlemelerini yurtdışı teşkilatına duyurmak,
ı) Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının yurtdışındaki uygulamalara, mevzuata ve muhatap kurumlara yönelik bilgi taleplerini ilgili yurtdışı birimlerine iletmek,
i) Bakanlık politikaları doğrultusunda Genel Müdürlük stratejisini belirlemek, hedef ve performans göstergelerini oluşturmak, güncellemek ve takip etmek,
j) Genel Müdürlüğün iç kontrol görevlerini yürütmek,
k) Bütçe görüşmelerine ilişkin sunum, bütçe notu ve soru-cevap kartları hazırlamak ve benzeri çalışmaları yürütmek,
l) Genel Müdürlüğün yıllık birim faaliyet raporunu hazırlayıp Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek,
m) Genel Müdürlüğün hizmet envanterini hazırlamak ve güncellemek,
n) Bakanlık birimleri ile diğer kamu ve özel kurum/kuruluşlarından gelen görüş yazılarını cevaplandırmak,
o) Bakan ve Üst Yönetici tarafından gerçekleştirilecek yurtdışı ziyaretleri ve yabancı heyetlerin kabulüne yönelik Özel Büro Birimi tarafından hazırlanacak ülke dosyalarına katkı sunmak,
ö) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.