Eğitim ve Yayınlar Daire Başkanlığı


Eğitim ve Yayınlar Daire Başkanlığının görevleri

a) Genel Müdürlük personeline yönelik eğitim programlarını hazırlamak, uygulamak ve eğitim materyalini temin etmek,
b) Genel Müdürlük personelinin eğitim talep ve ihtiyaçlarını değerlendirmek,
c) Uzman Yardımcılarının eğitim süreçlerini yönetmek,
ç) Yurtdışı sürekli göreve atanan personele yönelik eğitim programlarını hazırlamak ve yürütmek,
d) Staj taleplerini değerlendirmek, staj işlemlerini yürütmek ve eğitim programını hazırlayıp uygulamak,
e) Eğitimlerin düzenlenmesinde gerektiğinde ilgili kurum, kuruluş ve üniversiteler ile işbirliği yapmak,
f) Periyodik yayınlar ile diğer kitap ve broşürleri yayıma hazırlamak,
g) Genel Müdürlüğün Dokümantasyon Merkezini yönetmek,
ğ) Genel Müdürlüğe iletilen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan her türlü basılı ve dijital formattaki dosya, yayın, rapor, tez, bilgi notu, istatistik ve benzeri dokümanı tasnif ederek Dokümantasyon Merkezinde saklamak,
h) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda tanıtıcı ve bilgilendirici programların yapılması için gerekli çalışmaları yürütmek,
ı) Genel Müdürlük sosyal medya hesaplarını yönetmek,
i) Genel Müdürlük internet sitesinin Özel Büro Birimi ile işbirliği içinde güncel tutulmasını temin etmek,
j) Bakanlık internet sitesinin yabancı dillerde yayımlanması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
k) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.