Görevlerimiz


Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanlığı

a) Sendikalar tarafından yapılan toplu iş sözleşmesi yetki tespit başvurularını değerlendirmek ve yetki belgesi düzenlemek
b) Yetki tespitine yapılan itirazlara ilişkin İş Mahkemelerine sunulmak üzere toplu iş sözleşmesi sürecine dair bilgi ve belgeleri göndermek
c) Sendikal nedenle fesih ve sendikal ayrımcılığın tespit edilmesi amacıyla Mahkemelere gerekli bilgi ve belgeleri sunmak
ç) Uygulama birliğinin sağlanması amacıyla toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin mahkemelerce verilen kararları arşivlemek ve takip etmek
d) Görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme çalışmaları yürütmek, ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütleri giderecek tedbirleri almak ve toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin görüş oluşturmak
e) Grup toplu iş sözleşmesi sürecinde görevli makam sıfatıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak
f) Grev ve lokavt uygulama süreçlerinin takibini yaparak kayıt altına almak ve ilgili mercilerle koordinasyon sağlamak
g) Yüksek Hakem Kurulu’nun ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelerin temin edilmesi ile Kurul üyelerinin belirlenmesine yönelik ilgili mercilerle yazışmalar yapmak
ğ) Toplu iş sözleşmesinin teşmil edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Hakem Kurulu ve ilgili diğer taraflarla yazışma yapmak
h) Uluslararası Kuruluşların sendika ve toplu pazarlık hakkına ilişkin ülkemize dair gözlem ve talepleri ile ilgili çalışmalar yürütmek
ı) Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ile ilgili iş ve işlemleri yapmak
i) Toplu iş sözleşmesi ve toplu iş uyuşmazlığı sürecine ilişkin gerekli mevzuat çalışmaları yapmak, TBMM’de görüşülen kanun tekliflerini takip etmek
j) Daire Başkanlığının görev alanına giren konulardaki ALO 170 ve CİMER üzerinden gelen başvuruları değerlendirerek görüş oluşturmak
k) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
l) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek