Görevlerimiz
Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanlığı

a) Sendikalar tarafından yapılan yetki başvurularını değerlendirmek, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda geçen sürelerin takibini yaparak yetki tespiti yapmak ve yetki belgesi vermek.
b) Yetki itirazları sonucu Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen savunma taleplerini karşılamak, iş mahkemeleri tarafından Bakanlığımıza yapılan bilgi ve belge taleplerini karşılamak, işe iade davaları çerçevesinde sorulan sendika üyeliği, çalışan ve toplu iş sözleşmesi bilgilerini mahkemelere sunmak.
c) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde toplu iş sözleşmesi süreçlerine ve uygulamaya ilişkin tereddüt oluşturan konulara ilişkin görüşler vermek.
ç) Grev ve lokavt uygulamalarına dair süreçlerin takibi ve kayıt altına alınması işlemlerini yürütmek.
d) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek