Görevlerimiz
Sosyal Atamalar Daire Başkanlığı

a) Özelleştirme veya yeniden yapılandırma sürecinde bulunan kurum ve kuruluşlardaki istihdam fazlası ve nakle tabi personele ilişkin işlemleri yürütmek.
b) Şehit yakınlarının, gazi ve gazi yakınlarının, engellilerin ve Devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamuda istihdamı ile diğer sosyal nitelikli atamalara ilişkin esas ve usulleri belirlemek.
c) Görev alanına giren personelin kurumlara dengeli bir şekilde dağılımını sağlama amacıyla kurumlarla koordinasyon halinde veri tabanı oluşturmak, ihtiyaç analizleri ve araştırmalar yapmak.
ç) Görev alanına ilişkin olarak mevzuat taslakları hazırlamak, hazırlanan taslakları incelemek, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla görüş tesis etmek, rehberlik yapmak,
d) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.