Görevlerimiz
Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı

a) İşkolu tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, işkolu tespit kararlarını sisteme işlemek.
b) İşkolunda çalışan işçilerin toplam sayısı ile işkolunda kurulu bulunan işçi sendikalarının üye sayılarını her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlamak, sendika üyelik işlemlerini takip etmek.
c) Çalışma hayatı istatistikleri yıllığını hazırlamak, ilgili istatistiki bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve derlenen istatistiklerin analiz çalışmalarını yapmak, Resmi İstatistik Programı ile Bakanlık ilişkilerini koordine etmek, ulusal ve uluslararası alanda üretilen çalışma hayatıyla ilgili istatistikleri analiz etmek, değerlendirmek ve raporlamak, Çalışma İstatistikleri Bilgi Sistemi’nin (ÇİBS) yürütümünü ve koordinasyonunu sağlamak.
ç) Arabulucular Seçici Kurulu’nun sekretaryasının yürütülmesini sağlamak, arabuluculuk sisteminin iyileştirilmesi ve uyuşmazlıkların arabuluculuk süreci içerisinde giderilmesi için tedbir ve önlemleri almak, arabuluculuk sürecine ilişkin elde edilen verilerin değerlendirilerek tablo, çizelge ve grafikler oluşturulmasını sağlamak.
d) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.