Görevlerimiz


Resmi Arabuluculuk Daire Başkanlığı

a) Arabulucular Seçici Kurulu’nun sekretarya işlemlerini yürütmek
b) Arabuluculuk sisteminin iyileştirilmesi ve uyuşmazlıkların arabuluculuk süreci içerisinde giderilmesi için tedbir ve önlemleri almak
c) Arabuluculuk sürecine ilişkin elde edilen verilerin değerlendirilerek tablo, çizelge ve grafikler oluşturulmasını sağlamak
ç) Bakanlık, işçi ve işveren konfederasyonları temsilcilerinden oluşan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurula ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek
d) Kurul tarafından kabul edilen plan, proje ve programların gerçekleşme süreçleri ile tahsis edilen ücretin harcamasının kurul kararındaki esaslara göre yapılıp yapılmadığını, amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve sonuca dair kurula bilgi vermek
e) Daire Başkanlığının görev alanına giren konulardaki ALO 170 ve CİMER üzerinden gelen başvuruları değerlendirmek
f) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
g) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek