Görevlerimiz
Mevzuat Daire Başkanlığı

a) 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile bu Kanunlara dayanılarak hazırlanmış olan yönetmelikleri uygulamak ve söz konusu mevzuat uyarınca, ilgili kişilerden, sendika ve konfederasyonlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler ile milletvekillerince TBMM'ye verilen yazılı/sözlü soru önergelerini değerlendirerek görüş oluşturmak.
b) Mevzuat taslaklarının hazırlanmasına katkı sağlamak, görev alanına giren kurumlarca hazırlanan mevzuat taslaklarını inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.
c) Bakanlık sorumluluğundaki Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Çalışma Hayatı Çalışma Grubu komite başkanlığı kapsamında yıllık eylem planlarının yürütülmesiyle ilgili olarak alt komite çalışmalarını yerine getirmek ve raporlamak.
ç) Asgari ücretin tespit ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
d) Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi ve benzeri sosyal diyalog mekanizmalarının etkin şekilde kullanılmasını sağlamak.
e) Görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeler yaparak sonuçlarını değerlendirmek,
f) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.