Görevlerimiz
Kariyer ve Performans Yönetimi Daire Başkanlığı

a) Kamu personelinin hizmet içinde, yeni görev ve gelişmelere uyum, üst görevlere hazırlanma, bilgi ve deneyim artırımı ve benzeri amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında eğitilmesine ilişkin ilke ve kuralları belirlemek, kurumlara rehberlik etmek, uygulamaları takip etmek, değerlendirmek ve denetlemek.
b) Kamu personelinin eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla gerektiğinde eğitim merkezleri açmak, merkezi veya bölgesel nitelikte eğitim programları düzenlemek, eğitimlerde uzaktan eğitim ve benzeri modern teknik ve yöntemlerin kullanılmasını sağlamak.
c) Kamu kurum ve kuruluşlarına yurt dışı eğitim kontenjanlarının ve dış bursların tahsis edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ç) Hizmet öncesi eğitim kurumlarının, kamu yönetiminin orta ve uzun vadeli insan gücü ihtiyacına göre yapılandırılması konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalar yapmak.
d) Kamu personelinin kariyer planlarının oluşturulmasına ilişkin ilke ve kuralları belirlemek.
e) Adalet ve liyakat ilkelerine dayanan terfi sistemlerini geliştirmek, hizmet içinde yükselmede ve hizmet yürütümünde etkinliğin ve verimliliğin temininde modern değerlendirme tekniklerinin uygulanmasını sağlamak.
f) Görev alanına ilişkin olarak mevzuat taslakları hazırlamak, hazırlanan taslakları incelemek, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla görüş tesis etmek, rehberlik yapmak.
g) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.