Görevlerimiz


Bireysel İş Mevzuatı Daire Başkanlığı

a) 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile bu Kanunlara dayanılarak hazırlanmış olan yönetmelikleri uygulamak ve söz konusu mevzuat uyarınca, ilgili kişilerden gelen talepleri değerlendirerek görüş oluşturmak
b) TBMM’ye verilen soru önergelerinin görev alanı dâhilinde cevaplanması ve birden fazla dairenin görev alanına giren konularda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak görüş oluşturmak
c) Görev alanı dâhilinde kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan mevzuat taslaklarını inceleyerek görüş oluşturmak
ç) Asgari ücretin tespit ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek
d) Çalışma Meclisi, Üçlü Danışma Kurulu ve diğer sosyal diyalog mekanizmalarının sekreterya işlemlerini yürütmek ve ilgili mercilerle koordinasyonu sağlamak
e) Bireysel iş mevzuatına ilişkin gerekli çalışmaları yapmak, TBMM’de görüşülen kanun tekliflerini takip etmek
f) Bireysel iş mevzuatı kapsamında açılan davalarının karara bağlanması için İş Mahkemeleri tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri göndermek
g) Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamak
ğ) Görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme çalışmaları yürütmek, ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütleri giderecek tedbirleri almak ve görüş oluşturmak
h) Daire Başkanlığının görev alanına giren konulardaki ALO 170 ve CİMER üzerinden gelen başvuruları değerlendirerek görüş oluşturmak
ı) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
i) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek