Görevlerimiz
Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

a) Bakanlık vizyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine uygun Genel Müdürlüğün vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemek, uygulamayı izlemek, bilgilendirme, eğitim ve araştırma çalışmalarını koordine etmek, belirlenen stratejilere göre eylem planları hazırlamak, ilgili birimlerle işbirliği içinde uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
b) Bakanlık performans programındaki performans hedefleri ve göstergelerinin izlenmesini koordine etmek, performans sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini yapmak.
c) Genel Müdürlüğün faaliyet raporlarını hazırlamak ve yayıma hazırlanmasını sağlamak.
ç) Bütçe hazırlık sürecinde koordinasyonu sağlamak.
d) Milletvekillerince TBMM'ye verilen yazılı/sözlü soru önergelerini değerlendirerek uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Genel Müdürlük görüşünü koordine etmek.
e) Genel Müdürlükçe imzalanacak protokol ve işbirliği sözleşmelerinin hazırlık çalışmalarını yürütmek, kayıtlarını tutmak, ilgili dairelerle koordinasyonu sağlamak.
f) Genel Müdürlüğün yabancı dildeki (İngilizce) yazışmalarını yürütmek.
g) Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalarını ve dış ilişkilere ilişkin ulusal ve uluslararası iş ve işlemlerini koordine etmek.
h) Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlara ilişkin raporları ve belgeleri incelemek, çalışma hayatına ve ülkemize ilişkin uluslararası kuruluşların yayınladıkları verileri derlemek ve rapor haline getirmek.
ı) Genel Müdürlük projelerine dair Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak.
i) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.