15 Aralık, 2018 - Cumartesi BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURULUŞ VE GÖREVLERİMİZ


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde,

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; 1986 yılından 24.07.2003 tarihine kadar Çalışma Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde bir Daire Başkanlığı olarak görev yapmakta iken, 24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanunu’nun 20 nci maddesi gereğince Bakanlığımız yardımcı birimleri arasında yer almıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Görevleri;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (K.N: 3146) ile Başkanlığımıza verilen görevler aşağıda belirtilmiştir:

A) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtının tüm hizmet ve işlemlerinin, hızlı, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak otomasyon çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

B) Bilgi işlem çalışmaları için gerekli iş akış ve organizasyonunu düzenlemek, standart ve yöntemleri belirlemek, gerekli analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak.

C) Uygulama programları geliştirerek test etmek, işletime almak ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirilmesini sağlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak.

Ç) Performans artırıcı faaliyetlerde bulunmak.

D) Bilgilerin ihtiyaç duyulacak kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli çalışma ve işlemleri yapmak.

E) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu istatistiki verilerin yorumlanması ve yayına hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

F) Bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi işlem sistemleriyle gerekli koordinasyonu sağlamak.

G) Bakanlığın merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her çeşit elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarının esaslarını belirlemek amacıyla projeler hazırlamak veya hazırlatmak, gerekli görülen hallerde bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırtmak.

H) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA