İşçi Çocuklarını Okutmak İçin Tesis Yönetmenliği
İŞÇİ ÇOCUKLARINI OKUTMAK İÇİN TESİS YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

MADDE 1- Celal Bayar'ca Ankara İkinci Noterliğinde düzenlenen 6 Haziran 1945 gün, 5729/3 senetle kurulan işçi çocuklarını okutmak için tesis gereğince yaptırılacak öğrenim konusunda bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

YAPTIRILACAK ÖĞRENİM KOLU- ÖĞRENİM KOLUNUN YERİ

MADDE 2- Tesisten yurt içinde bulunan öğrenim kurumlarında maden teknisyeni, mühendisi, ya da maden yüksek mühendisi öğrenimi yapacak öğrenciler yararlanabilir.

ÖĞRENİM GİDERLERİ-ÖĞRENİM YAPTIRILACAK ÖĞRENCİ SAYISI

MADDE 3- Öğrenim giderleri tesis sermayesinden sağlanacak gelirle karşılanır.

Sağlanan gelire göre kaç öğrenciye öğrenim yaptırılacağı Amelebirliği Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

ÖĞRENCİLERDEN ARANAN NİTELİKLER

MADDE 4- Bu Yönetmelikten yararlanacak öğrencilerin aşağıda belirtilen nitelikleri

taşımaları şarttır.

a) T.C uyruğu olmak,

b) 151 sayılı yasadan yararlanan işçi çocuklarından olmak,

c) 2.maddede belirtilen öğrenim yapıldığı resmi öğrenim kurumlarında öğrenci olmak,

ÖĞRENCİLERİN BAŞVURMASI

MADDE 5- Bu yönetmelik gereğince öğrenim yapmak isteyen öğrencilerin Amelebirliği Yönetim Kurulunca belirtilecek süre içinde, aşağıda belirtilen belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile Amelebirliği Başkanlığına başvurmaları gerekir.

a) Kimlik belgesi ya da örneği,

b) 151 sayılı yasadan yararlanan işçi çocuklarından olduğuna ilişkin kurumundan alacağı belge,

c) Öğrenim belgesi,

BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ

MADDE 6- Bu yönetmelik gereğince öğrenim yapmak isteyen öğrenci sayısı, öğrenim yardımı yapılacak öğrenci sayısından çok olduğunda, başvuranlar arasında başarı dereceleriyle taşıdıkları niteliklere göre Amelebirliği Yönetim Kurulunca seçme yapılır.

Öğrenim yardımı yapılmasına karar verilen öğrencilerden, bu yönetmelik maddelerine uyacaklarına dair bir belge alınır.

YAPILACAK ÖĞRENİM YARDIMI

MADDE 7- Öğrenim yardımı yapılmasına karar verilen öğrencilere öğrenim yılının açıldığı günden başlayarak yılın dokuz ayı için her ay Milli Eğitim Bakanlığınca yurt içinde öğrenim gören öğrencilere verilen miktarda aylık burs ile Amelebirliği Yönetim Kurulunca uygun görülecek miktarda belgelere dayanan zorunlu öğrenim giderleri ödenir.

ÖĞRENİM YARDIMININ KESİLMESİNİ GEREKTİREN NEDENLER

MADDE 8- Öğrenim yardımı gören öğrencilerden:

a) Madencilik kolu dışında bir kolda öğrenim yaptıkları, ya da devamsızlık nedeniyle

öğrenimlerini aksattıkları anlaşılan,

b) Yetkili sağlık kurullarından birisince düzenlenecek rapora göre, sağlık durumuna ilişkin bir özürle ilgili olmaksızın, herhangi bir nedenle sınıfta kalan,

Öğrencilerin öğrenim yardımlarının kesilmesi, gerek bunların gerekse ölen, ya da öğrenimi bırakan öğrencilerin yerine başka öğrencilere öğrenim yardımı yapılması Amelebirliği Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

ÖĞRENİM YARDIMI GÖREN-ÖĞRENİMLERİ SONA EREN ÖĞRENCİLERİN

TESİSİ KURANA BİLDİRMEK

MADDE 9- Bu yönetmelik gereğince öğrenim yardımı yapılmasına karar verilen öğrencilerle, öğrenimleri sona eren öğrenciler işçi çocuklarını okutmak için tesisi kuran Celal Bayar'ın aile bireylerinden en yaşlı olana bildirilir.

TESİSİN DENETLENMESİ

MADDE 10- Bu yönetmeliğin uygulanması Çalışma Bakanlığının denetimine bağlıdır.

UYGULAMA ORGANI

MADDE 11- Bu yönetmelik maddelerini Amelebirliği Başkanı uygular.

YÜRÜRLÜK

MADDE 12- Bu yönetmelik Çalışma Bakanlığınca onaylandığı günden başlayarak yürürlüğe girer. 27.Kasım.1950 günlü işçi çocuklarını okutmak için tesise ait Yönetmelik yürürlükten kalkar.

ONAY:

Günü: 24.Ekim. 1960

Sayısı: 927-3-3/12972