Amelebirliği Başkanlığı İhale Yönetmeliği
 

7 Kasım 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26693

 

 

EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI

İHALE YÖNETMELİĞİ

         

          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Sandığın yapacağı ihalelerde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

          Kapsam

          MADDE 2 – (1) Sandığın, her türlü mal ve hizmet alımı, yapım, satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ihalelerini kapsar.

          Dayanak

          MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 ve 34 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

          İhale işlemleri

          MADDE 4 – (1) Sandığın, her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin ihalelerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

          (2) Sandığın, her türlü satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ihalelerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

          Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

          MADDE 5 – (1) 5/10/2000 tarihli ve 24191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

          Yürürlük

          MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanı yürütür.