23 Ekim, 2018 - Salı EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELE BİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI

Kira Yardımları

 

a-Ödünç Para (İkraz) Yardımı: 2016 yılı için

 

Tutarı Vade(ay) Taksit Tutarı Gider Karşılığı Net Ödenen
4.236.- TL 12 353.- TL 236.- TL 4.000.- TL
4.356.- TL 18 242.- TL 356.- TL 4.000.- TL
4.488.- TL 24 187.- TL 488.- TL 4.000.- TL
8.472.- TL 12 706.- TL 472.- TL 8.000.- TL
8.712.- TL 18 484.- TL 712.- TL 8.000.- TL
8.976.- TL 24 374.- TL 976.- TL 8.000.- TL
10.608.-TL 12 884.- TL 608.- TL 10.000.- TL
10.908.-TL 18 606.- TL 908.- TL 10.000.- TL
11.208.-TL 24 467.- TL 1.208.- TL 10.000.- TL

b-Konut Kredisi Yardımı: Konut Kooperatiflerine ortak olan üyelere konut edinmelerini desteklemek amacıyla istekleri halinde brüt 14.940,00 TL, 30 ay vadeli ve 1.940,00 TL gider karşılığı alınmak üzere yapılan yardımdır. (13.000,00 -TL. net ödeme yapılmaktadır.)

c-Konut Onarım Kredi Yardımı: Konutu olan üyelerin konutlarının yangın, sel, deprem, heyelan gibi tabi afetler sonucu zarar görmesi durumunda konutlarının onarımı için istekleri halinde brüt 11.208,00 TL, 24 ay vadeli ve 1.208,00 TL gider karşılığı alınmak suretiyle yapılan yardımdır. (10.000,00 -TL net ödeme yapılmaktadır.)

Yardım Yönergesindeki İlgili Madde:

Kredi Yardımları

MADDE 8- Sandık üyelerine, istekleri halinde Ödünç Para Yardımı(İkraz); Konut kooperatiflerine ortak olanlara, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) veya belediyelerin toplu konut projelerinden iştirak edenlerden kendilerine konut tahsisi yapılanlara kooperatif konutlarının veya toplu konut konutlarının inşaat seviyesinin % 60’a ulaşması şartıyla Konut Kredisi Yardımı; Evlerinin yangın, sel, deprem, fırtına ve heyelan gibi tabii afetlerden dolayı (Tasman hariç) zarar görmesi durumunda Konut Onarım Kredisi şeklinde Kredi Yardımları yapılır.

a) Kredi Yardımlarını talep eden üyelerde;

1- (Merkez Yönetim Kurulunun 24/02/2012 tarih 2/4 sayılı kararı ile Sandık Yardım Yönergesinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönerge ile değişik) Sandığa aynı krediden dolayı borçlu olmaması, daha önce aldığı kredi taksitlerinden dolayı icra kovuşturmasına uğrayan üyenin, Sandığa olan borcunun kapatılmasından sonra üç (3) aylık ücretinin ikraz alabilme şartlarını yerine getirmesi ve kefillerinin aylık ücretleri üzerinde herhangi bir (icra, nafaka, temlik vs. gibi) kesintisinin olmaması halinde yeniden kredi almaya hak kazanır,

 1.  Sandıktan alacağı kredi istek formunu (Borç Senedi) gereğince düzenlemiş olması,
 2.  Çalıştığı işyerinden, zorunlu üyeler arasından iki kefil göstermesi,
 3.  Sandığın en az 3 (Üç) yıllık üyesi olması,

5-(Merkez Yönetim Kurulunun 10/3/2011 tarih 4/10 sayılı kararı ile Sandık Yardım Yönergesinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönerge ile değişik) Üyenin aylık net istihkakının, icra, nafaka, temlik, vb. kesintilerinden sonra kalan kısmının, talep edilen aylık kredi taksit tutarının iki katından az olmaması, (Kredi talep eden üyenin aylık istihkakının tamamı üzerinde nafaka, temlik veya tedbir var ise lehine nafaka, temlik veya tedbir konulan kişinin, Sandık lehine kredinin tamamını kaldırdığını gösteren belgenin icra müdürlüklerinden alındığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonunda kredi yardımı almaya hak kazanırlar),

Şartları aranır.

b) Konut kredisi talebinde bulunan konut kooperatifi ortaklarından (a) bendinde sayılan şartların yanı sıra;

 1. 1- Kooperatif ortaklığını gösteren kooperatif yönetim kurulu kararının noterden tasdikli suretini,
 2.  Ortak olduğu kooperatif toplu konut kredisi kullanmışsa krediyi kullandığı bankadan alınacak inşaat yüzde seviyesini gösterir belgeyi, toplu konut kredisi kullanılmamışsa kooperatif kontrol mühendisince düzenlenen ve bağlı bulunduğu belediye fen işleri müdürlülüğünce onaylı inşaat seviyesini gösteren belgeyi,
 3. Kooperatifin yapmış olduğu en son olağan genel kurul toplantısı hazirun cetvelini (Ticaret Sanayi Odası veya Ticaret Sanayi İl Müdürlüğünce tasdikli),
 4. Kooperatife yaptığı ödemeleri gösteren son altı aylık banka dekontu veya alındı makbuzunu (Devir suretiyle ortak olunmuşsa bir aylık)

b) TOKİ veya Belediyelerin toplu konut projelerine iştirak edenlerin (a) bendinde sayılan şartların yanı sıra;

 1. 1- Kendilerine konut tahsisi yapıldığını gösterir TOKİ veya Belediyelerden alacakları belgeyi,
 2. İnşaat yüzde seviyesini gösterir TOKİ veya Belediyelerden alacakları belgeyi,
 3. Tahsis edilen konut için ödenen peşinat miktarı ve en az iki aylık ödemeleri gösteren banka dekontlarının asıllarını, (peşin ödeme şartıyla konut tahsisi yapıldı ise buna ilişkin belgenin aslını)

Sandığa ibraz etmek zorundadırlar.

Konut kredisi her üyeye bir defaya mahsus verilir.

d) Konut Onarım Kredisi talebinde bulunan üyelerin (a) bendinde sayılan şartların yanı sıra;

 1. 1- Konutunun yangın nedeniyle zarar görmesi durumunda üyenin konutunun Jandarma bölgesinde bulunması durumunda Jandarma Karakolundan, belediye dahilinde ise İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenmiş raporu,
 2.  Konutunun heyelan, sel, deprem vs. gibi nedenlerle zarar görmesi durumunda Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünden alınacak ve olayın doğruluğunu gösterir belgeyi,
 3. Hasar tespit raporunu,
 4. Tabii afetten zarar gören konutun kendisine ait olduğunu gösteren tapu, tapu tahsis belgesi, Emlak vergisi makbuzunu, (Kadastro geçmeyen yerlerde muhtarlık belgesi ile elektrik faturasını)

Sandığa ibraz etmek zorundadırlar.

Kredi yardımı alan üyelerin borç taksitleri çalıştıkları kurumdaki aylık ücretlerinden kesilir.

İsteğe bağlı üyelere verilecek Kredi Yardımları için halen üyeliği devam eden bir kefil aranır. İsteğe bağlı üyeler Sandıkça düzenlenen form dilekçe ile kredi yardımı talebinde bulunurlar. Kredi yardımı taksitlerini Sandık veznesine veya Sandığın göstereceği banka hesabına yatırılır. Peş peşe iki kredi yardımı taksidini ödemeyen isteğe bağlı üyenin üyeliği sona erdirilerek Son Yardımı tahakkuk ettirilir. Kredi yardımından kalan borcu son yardımından mahsup edilip varsa kalan kendisine ödenir. İsteğe bağlı üyeden bu şartı içeren bir taahhütname kredi yardımı isteme dilekçesiyle birlikte alınır.
© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA