»  Doğrudan Yabancı Yatırımlar

dogrudanyabanciyatirim@csgb.gov.tr


İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

• Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Türkiye’deki işverenin bu yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur. Ayrıca, temsilciliğe başvuru tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan çalışma izin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. (Uygulama Yönetmeliği md.6). Ancak, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi bulunan yabancılar yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirler.
• Ancak, özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancılar veya bunların işverenleri; yabancının Türkiye’de kanuni olarak bulunduğunu (Emniyet makamlarından alınmış yazı veya Pasaportun vize ve giriş tarihini gösterir kısmının onaylı örneği ibraz edilerek) kanıtlamaları halinde çalışma izni müracaatlarını doğrudan Bakanlığımıza yapabilirler. (Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliği 8. madde) Bu kapsamda çalışma izni verilen kilit personel statüsündeki yabancıların Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden çalışma vizesi alarak yurda giriş yapmaları ve giriş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ikamet tezkeresi almak üzere Emniyet makamlarına başvurmaları zorunludur.
• Yabancı Personel Başvuru Formu (Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
• Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti,
• Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,
• Yabancının özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar çerçevesinde faaliyette bulunan şirket ve şube kapsamında istihdam edilecek kilit personel statüsünde olması halinde, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/b maddesinde öngörülen bilgi ve belgeler.
• İrtibat Bürosu yetkilisi (müdür) için yetki belgesi ve imza sirküleri.

İşveren Kurumdan istenilen Belgeler:

• Çalışma izni başvuru dilekçesi,
• İşyerinin Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler. (Doğ.Yab.Yat.Yab.Pers.İst.Hak.Yönetmelik 10/a md. belirtilen ve Yeniden Değerleme oranlarında en son güncellenmiş değerler dikkate alınarak)
• Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında yapılacak başvurular için son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu, • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
• Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
• İrtibat Bürosunun kuruluş ve süre uzatımına ilişkin Hazine Müsteşarlığından alınmış faaliyet izin belgesi.
• Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/c maddesi gereğince; İrtibat Bürosu faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler (döviz transferi ile ilgili banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi örneği),
• Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.


UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

• Yabancı Personel Başvuru Formu (Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
• Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti, (değişiklik olması halinde)
• Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi,
• Önceki Çalışma İzin Belgesinin aslı,
• Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği,

İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

• Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi,
• İşyerinin Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler. (Doğ.Yab.Yat.Yab.Pers.İst.Hak.Yönetmelik 10/a md. belirtilen ve Yeniden Değerleme oranlarında en son güncellenmiş değerler dikkate alınarak) (değişiklik olması halinde ilave belge ibraz edilecektir)
• Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında yapılacak başvurular için son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,(değişiklik olması halinde)
• Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,(değişiklik olması halinde)
• Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge
• İrtibat Bürosu Faaliyet Raporu (Hazine Müsteşarlığına sunulan ve Büronun yıllık faaliyetlerini gösterir en son rapor örneği)
• İrtibat bürosunun kuruluş ve süre uzatımına ilişkin Hazine Müsteşarlığından alınmış faaliyet izin belgesi. (Adres, unvan ve faaliyet sürelerinin değişmesi halinde)