Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi

Projenin amacı, ülke genelinde hizmet veren akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazları satış ve servis istasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek, önleme politikaları geliştirmeleri ve böylece işyerlerinde kalıcı ve sistematik iyileştirme sağlamaları konusunda işverenlere katkıda bulunmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, iş sağlığı ve güvenliği yönünden taraflara rehberlik etmek, denetimler için veri tabanı oluşturmak ve Başkanlığımız kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaktır.


Akaryakıt ve SPG Satış ve Servis İstasyonlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi kapsamında İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığından 34, İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığından 13, İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığından 12, İş Teftiş Adana Grup Başkanlığından 13, İş Teftiş Bursa Grup Başkanlığından 8 müfettiş olmak üzere toplam 80 müfettiş görevlendirilmiştir.


Proje kapsamında 5 grup başkanlığına bağlı 57 ilde toplam 5317 akaryakıt ve SPG satış ve servis istasyonu işyerinde denetim yapılmıştır. Bursa Grup Başkanlığı faaliyet sahası içinde bulunan Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illeri ile İzmir Grup Başkanlığı faaliyet sahsı içinde bulunan Manisa, Uşak, Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki istasyonların tamamı teftiş edilmiştir. Proje kapsamına alınan diğer 49 ilde de istasyonlarının büyük çoğunluğunun teftişleri yapılmıştır.


Proje, Aralık 2003 – Eylül 2004 tarihleri arasında yürütülmüş,  projenin hazırlık aşamasında;


- 4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler ve TS-11939 sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) – İkmal İstasyonu – Karayolu Taşıtları İçin Emniyet Kuralları, TS-12820 Akaryakıt İstasyonları – Emniyet Kuralları standartları dikkate alınarak teftişlerde öncelikli aranacak hususlar ile ilgili çalışma yapılmıştır.
Kurul Başkanlığında 05-06.01.2004 tarihlerinde proje koordinatörlerinin katılımıyla yapılan iki günlük toplantıda;
- Yapılacak denetimlerin kapsamı, illere göre yoğunluğu ve izlenecek yöntem belirlenmiştir.
- Denetimlerde özel olarak incelenecek konular, öncelikli sağlık ve güvenlik riskleri ile alınacak önlemler konusunda değerlendirmeler yapılmış ve denetim kılavuzu hazırlanmıştır.
Genel değerlendirme raporuna veri oluşturacak ve denetim yapılacak her işyeri için ayrı ayrı düzenlenecek olan “İşyeri Tanıtma ve Değerlendirme Formu” hazırlanmıştır.
- Grup Başkanlıklarında projeye katılacak müfettişler belirlenmiş, İş Teftiş Kurulu Başkanlığında hazırlanan “Denetim Kılavuzu”, “İşyeri Tanıtma ve Değerlendirme Formu” ve yukarıda belirtilen diğer bilgiler ışığında projeye katılacak müfettişler bilgilendirilmiştir.


Denetimlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir. İşverenler, işveren vekilleri, sorumlu müdürler, çalışanlar ile akaryakıt ve SPG ana bayii ilgilileri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan mevzuat ve tespit edilen aykırılıklar konusunda bilgilendirilmiştir.


Denetim yapılan illerde, mülki ve mahalli idarecilerle sektörün genel problemleri konusunda görüşmeler yapılmıştır.


Denetimlerde her bir işyeri için doldurulan “İşyeri Tanıtma ve Değerlendirme Formları”ndaki bilgiler de dikkate alınarak Grup Başkanlıklarınca Haziran-Temmuz Aylarında değerlendirme raporları yazılmıştır.


Denetlenen işyerlerinin denetim raporlarının değerlendirilmesi sonucunda;


Proje kapsamında 5317 adet işyerinin denetlendiği, bu işyerlerinden 2762’sinde sadece akaryakıt, 278’inde sadece SPG, 2277’sinde ise hem akaryakıt hem de SPG satışı yapıldığı, Bu işyerlerinde 3134 kadın, 38572 erkek olmak üzere toplam 41706 işçinin çalıştığı,


Bu işyerlerinden;


- 54 işyerinin kurma izninin olduğu, 5263 işyerinin kurma izninin olmadığı,
- 2600 işyerinin işletme belgesinin olduğu, 2717 işyerinin işletme belgesinin olmadığı,
- 3174 işyerinin GSM ruhsatının olduğu, 2143 işyerinin GSM ruhsatının olmadığı,
- 849 işyerinin işletme belgesi almadan GSM Ruhsatı aldığı,
- 2003 yılı içerisinde kayda değer bir iş kazası olmadığı,
- 5317 işyerinde raporun 4. bölümünde yer alan 30 maddelik ana başlık altındaki noksanların toplam 36534 defa tekrarlandığı,
tespit edilmiştir.