Mesleğe Giriş

Is mufettişliği mesleğine müfettiş yardımcısı olarak baslanır. Is mufettiş yardımcılığına atanabilmek için İs Mufettişi Yardımcığılı sınavını kazanmak gerekir. İş Müfettiş Yardımcılığı Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.

Giriş sınavının açılış tarihi, yapılacağı yer, giriş şartları Resmi veya günlük gazetelerle ilan olunur. İlanlar sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır

Kamu Personeli Seçme Sınavına 'na girmiş ve Bakanlıkça belirlenecek bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olan adaylardan, aşağıdaki bölümde açıklanan Giriş Sınavı Koşullarını taşıyanlar, İş Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak için başvuruda bulunabilirler.

 İş Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Giriş Şartları;

 • Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,
 • Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (Askerlik ödevini bitirmiş olanlar için askerlikte geçen süre eklenir),
 • İşin yürütümü yönünden (Sosyal Müfettişler için); Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İdari Bilimler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksek okullardan birini bitirmek,
 • İş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için(Teknik Müfettişler için); tıp doktoru, mimar, elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak,
 • Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,
 • Tutum ve davranışları, varsa sicili yönünden müfettişliğe engeli olmamak,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda yeterli puanı almış olmak (Yeterli puan, her sınav dönemi için KPSS klavuzunda ve/veya İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca ilan edilecek puanı ifade eder.),
 • Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte diğer belge ve bilgileri eksiksiz olarak Kurula vermiş olmak.

 

İş Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı klasik usulde aşağıdaki konulardan yapılır;

I-  İşin yürütümü yönünden (Sosyal Müfettişler için)

A- Hukuk:

 • Anayasa Hukuku (Çalışma hayatı ile ilgili hükümler),
 • İş Hukuku {İş Kanunu, Basın-İş Kanunu, Deniz-İş Kanunu/Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili Tüzük ve Yönetmelikler),
 • Borçlar Hukuku
 • Medeni Hukuk {Aile Hukuku hariç)
 • İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Kaza, İdari Teşkilat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun),
 • Ceza Hukuku (Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun genel hükümleri ile Memurin Muhakematı Hakkında Kanun, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu),

B- Maliye:

 • Genel Maliye Teorisi ve Politikası,
 • Bütçe Teknikleri,
 • Türk Vergi Sisteminin Genel Hükümleri,

C- Muhasebe:

 • Genel Muhasebe, Ticaret Muhasebesi, Bilanço Analizleri ve Teknikleri.

II-  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönünden (Teknik Müfettişler için)

A- Hukuk:

 • İş Hukuku (İş Kanunu ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Tüzükler, Sosyal Sigortalar Kanunu, Tüzük ve Yönetmelikleri.),
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ite ilgili diğer mevzuat (Maden Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzük),
 •  İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Kaza, İdari Teşkilat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun),

B-Branşa ait mesleki konular:

 Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular sorulur.

III-   Yabancı Dil

 İngilizce, Fransızca, Almanca ve ihtiyaca göre Bakanlıkça belirlenecek dillerden bitinde yazdırılacak bir metnin Türkçe'ye tercümesi.

İş Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda genel olarak hukuki, iktisadi, mali ve mesleki bilgileri ile genel kültürü, temsil yeteneği yoklanır. Sözlü sınavda da başarılı olan adaylar üç yıllık yetirilme sürecini kapsayacak İş Müfettiş Yardımcılığı’na atanırlar.