• İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ


İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

b) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemleri teftiş etmek.

c) Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.

ç) Kayıtdışılık ile ilgili tespit yapılması halinde ilgili kurumlara gereği için bildirimde bulunmak.

d) Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleri hakkında teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek.

e) Bakanın emri veya onayı üzerine Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü hesap, faaliyet ve işlemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanması ile buralardaki amir, memur ve diğer görevlilerin görevleri ile hal ve hareketlerinin incelenmesini, teftişini, soruşturmasını ve ön incelemesini yapmak.

f) Özel kanunlarla verilen teftiş, denetim, soruşturma ve diğer görevleri yürütmek.

g) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek.

ğ) Çalışma şartları, çalışma ortamı, çalışma ilişkileri, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kayıtdışılık, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ihlaller ve benzeri risk kriterlerine dayanarak işyerleri ve sektörler düzeyinde analizler yapmak; müfettiş sayısı ve Kurulun diğer kaynakları göz önünde bulundurularak denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek esaslara göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerdeki işyerlerinin denetimine öncelik vermek.

h) Çalışma hayatının denetimi ve raporlanmasına ilişkin ilke, yöntem, standart ve teknikleri geliştirmek, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve önerilerde bulunmak.

ı) Sosyal değişimler, teknolojik gelişmeler ve uluslararası mevzuatta ortaya çıkan değişikliklerin çalışma hayatıyla ilgili mevzuata yansıtılması için görüş bildirmek.

i) Denetim sonuçlarına göre işgücü piyasasını geliştirecek ve çalışanların hayat seviyelerini yükseltecek tavsiye ve tekliflerde bulunmak.

j)Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak.k) Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 20 nci maddesine göre İş Teftişi Genel Değerlendirme Raporunu hazırlayarak Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğü’ne göndermek.

l) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde işyerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek.

m) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, derlemek, değerlendirmek ve yorumlamak.

n) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.

o) Bakan tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer görevleri yapmak.
 • İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANININ GÖREVLERİ


KURUMU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SINIFI

Genel İdare Hizmetleri

BAĞLI OLDUĞU ÜNVAN

Bakan

KADRO ÜNVANI

İş Teftiş Kurulu Başkanı

Görev Tanımı: 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 ve 15’nci maddeleri, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5690 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Onanmasına Dair Kanun ile 6/8/1979 tarihli ve 7/17925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş İş Teftişi Tüzüğü ve 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 5’inci maddesi uyarınca 31.10.2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğine göre Kurul Başkanlığını sevk ve idare etmek, Kurulun çalışmalarını düzenlemek,  gözlemek,  denetlemek ve değerlendirmek.

Görevi :  İş Teftiş Kurulu Başkanı, müfettiş sıfat ve yetkisini haiz olup Bakan adına;


Kurulun çalışmalarını düzenlemek, gözlemek, denetlemek ve değerlendirmek, 8 inci maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,


Kurulu yönetmek, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile şube müdürlüğü personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,


Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapmak,


Kurulun teftiş faaliyetlerinin planını hazırlayarak en geç ilgili olduğu yılın başında uygulanacak şekilde Bakanın onayına sunmak, onaylanmış programların uygulanmasını ve gerektiğinde değiştirilmesini sağlamak,


Müfettişleri, teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinde görevlendirmek ve bu görevler ile ön inceleme görevlerinin ifasını takip etmek,


Müfettişler tarafından düzenlenen raporları incelemek, inceletmek, varsa yanlışlıkları düzelttirmek veya eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve ilgili mercilere göndermek,


Müfettiş yardımcılığına alınacakların nitelik ve sayısını meslek dallarına göre belirleyip Bakanın onayına sunmak, müfettiş yardımcılığı giriş ve müfettişlik yeterlik sınavlarının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak, sınav kurullarını oluşturmak, sınav kurullarına başkanlık etmek,


Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını, iş verimlerini, görevlerine olan ilgilerini ve meslek gereğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zamanlarda bu çalışmaları denetlemek,


Müfettiş yardımcılarının mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesini sağlamak,

Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre müfettiş, müfettiş yardımcıları ve şube müdürlüğü personelinin atanma, ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili olarak Bakana teklifte bulunmak,


Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek ve gerekirse bu çalışmaların yayımlanmasını sağlamak,


Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının bilgi, görgü ve yeteneklerinin arttırılmasını, teftiş, inceleme ve soruşturma metotlarının geliştirilmesini, kurs, seminer, konferans, yabancı ülkelerde inceleme ve araştırma şeklinde eğitim programlarının düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak,


Müfettişler tarafından düzenlenen raporların sonuçlarına göre çalışma mevzuatının düzenlenmesi, iş ilişkilerinin, çalışma şartlarının, çalışma ortamının iyileştirilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve azaltılması, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi konularında Bakana önerilerde bulunmak,


İşçiler, işverenler, sendika ve konfederasyonlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları gibi çalışma yaşamının sosyal tarafları ile gerektiğinde basın yayın organları ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla faaliyetler düzenlemek ve bu işlerde görevlendirilecek müfettişleri belirlemek,


Başkan yardımcısı ve grup başkanı olarak görevlendirilecek müfettişleri belirleyerek Bakan onayına sunmak, refakat müfettişleri ve grup başkan yardımcılarını görevlendirmek,


Grup başkanlıklarında görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarını belirlemek,


Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvelleri ile geçici görev yolluğu bildirimlerini incelemek veya inceletmek, eksikliklerin ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,


Çalışma hayatına dair mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenecek bilimsel toplantı, seminer, panel, konferans ve bunun gibi etkinliklere, müfettişlerin katılmalarını sağlamak ve gerekli görüldüğünde müfettişleri bu etkinliklerde görevlendirmek,


Kurulun uygulamaları ile çalışma usul ve esasları hakkında rehber, yönerge ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,


Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara taraf veya üyesi olduğu uluslararası topluluklara üye ülkelerde, çalışma hayatı ve teftiş konusunda inceleme ve araştırma yapılması, bu ülkelerle bilgi alışverişinde bulunulması, varsa anlaşmaların iş teftişi sistemi hakkında öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak,


İdari teftiş faaliyetlerinde görevlendirilen müfettişlerin talebi üzerine inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini gerektiren konularda alanında uzman kurum ve kişilerin görevlendirilmelerini, bunların ücretleri ile inceleme giderlerinin ödenmesini sağlamak,


Bakan tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer görevleri yapmak.
 • İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

KURUMU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SINIFI

Genel İdare Hizmetleri

KADRO ÜNVANI

İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı

BİRİMİ

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

BAĞLI OLDUĞU ÜNVAN

İş Teftiş Kurulu Başkanı


İş/Görev Kısa Tanımı: İşin yürütümü iş teftişinin, iş sağlığı ve güvenliği iş teftişinin, idari teftişin, hukuk işlerinin, idari ve mali işlerin işlemlerinin yürütülmesinde İş Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak.

Görevi :

 • Kurulun işin yürütümüne ilişkin iş teftişi faaliyetlerini Başkanın emir ve talimatları doğrultusunda yürütmek, planlamak, uygulamak, izlemek, sektörel riskleri ve analizleri yapmak, raporlamak, istatistikleri tutmak ve derlemek, işin yürütümü teftişine yönelik araştırmaların yapılmasını sağlamak,
 • Kurulun iş sağlığı ve güvenliğine yönelik iş teftişi faaliyetlerini Başkanın emir ve talimatları doğrultusunda yürütmek, planlamak, uygulamak, izlemek, sektörel riskleri ve analizleri yapmak, raporlamak, istatistikleri tutmak ve derlemek, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik araştırmaların yapılmasını sağlamak,
 • Kurulun idari teftiş işlerini Başkanın emir ve talimatları doğrultusunda yürütmek, planlamak, izlemek, uygulamak, değerlendirmek, takip etmek, istatistikleri tutmak ve derlemek, idari teftişlere ilişkin araştırmaların yapılmasını sağlamak, idari teftiş faaliyetlerinde görevlendirilecek müfettişleri belirleyerek Başkanın onayına sunmak,
 • Kurul görüşlerinin oluşturulması, mevzuat hazırlanması, takibi ve değerlendirilmesi, TBMM soru önergelerinin cevaplandırılması ile hukuk işlerinin yürütülmesi,
 • Kurulun idari ve mali işlerine ilişkin işlemleri, Başkanın emir ve talimatları doğrultusunda yürütmek, planlamak, uygulamak, izlemek, raporlamak, istatistikleri tutmak ve derlemek,
 • Genel Çalışma Planını hazırlamak,
 • İş Teftişi Genel Değerlendirme Raporu ve Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak,
 • Başkanlık bünyesinde oluşturulan Çalışma Gruplarından sorumlu refakat müfettişlerini belirleyerek Başkan onayına sunmak, bu gruplarda görevlendirilen refakat müfettişlerinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, çalışma grupları arasında işbirliğini sağlamak,
 • Grup Başkanlığında yürütülecek işlemleri koordine etmek ve izlemek,
 • Diğer Başkan Yardımcıları ile işbirliği içinde çalışmak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek yapmak.

Yetkinlikler:

TEMEL

TEKNİK

YÖNETSEL

 • Başarı ve Çaba
 • Belirsizlik, Değişim ve Strese Karşı Tolerans
 • Bütünsel Bakış
 • Çalışan Odaklılık
 • Detaylara Önem Verme
 • Dürüstlük, İş Ahlakı ve Güvenirlilik
 • Empati
 • Gelişime ve Değişime Yatkınlık
 • Girişimcilik ve Sorumluluk Alma/ İnisiyatif Kullanma
 • Hesap Verebilirlik
 • Kalite Odaklılık
 • Kurallara ve Düzenlemelere Uyum
 • Kurumsal Fayda Odaklılık
 • Mevzuata Uyma
 • Muhakeme
 • Proaktif Olma
 • Problem Çözme
 • Sonuç Odaklılık
 • Sözlü İletişim ve Etki Yaratma
 • Süreçlere Dikkat
 • Tedbirlilik
 • Verimlilik
 • Analitik Yaklaşım
 • Bütünsel Bakış
 • Mevzuat Bilgisi ve Uygulama
 • İletişim Becerileri
 • İnceleme, Soruşturma ve Teftiş
 • Karar Alma
 • Koordinasyon ve Standartlaştırma
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Muhakeme
 • Problem Çözme
 • Proje Fayda Analizi
 • Proje Kontrol ve Değerlendirme
 • Proje Performans İzleme ve Değerlendirme
 • Proje Performans Yönetimi
 • Proje Planlama ve Yönetimi
 • Proje Raporlama
 • Rapor Hazırlama
 • Resmi Yazışma
 • Veri Toplama
 • Yazılı İletişim
 • Analitik Düşünme
 • Araştırma Ortamı Yaratma
 • Anlaşmazlık Yönetimi
 • Bütünsel Bakış
 • Çalışanları Yönlendirme ve Motive Etme
 • Denetleme
 • Detaylara Önem Verme
 • Etkili İletişim ve İkna
 • Etkili Karar Verme
 • Etkin Çalışma Ortamı Yaratma
 • Fikir Üretme/Öneri Geliştirme
 • Güncel Gelişmelerin Takibi
 • İletişim Becerileri
 • İş Önceliklendirme
 • İş Zekası
 • Koçluk ve Mentorluk
 • Kaynak Yönetimi
 • Kontrol
 • Kurallar ve Düzenlemeler
 • Kurumsal Farkındalık
 • Liderlik
 • Maliyet Duyarlılık
 • Planlama ve Organize Etme
 • Rapor Yorumlama
 • Sağduyu
 • Sorumluluk Alma
 • Sözlü İletişim ve Etki Yaratma
 • Temsil Yeteneği
 • Toplantı Yönetimi
 • Üst Yönetici İlişkileri
 • Verimlilik
 • Yorumlama ve Değerlendirme
 • Yönetsel Liderlik
 • Zaman Yönetimi
 • İŞ TEFTİŞ KURULU GRUP BAŞKANININ GÖREVLERİ

KURUMU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SINIFI

Genel İdare Hizmetleri

BAĞLI OLDUĞU ÜNVAN

İş Teftiş Kurulu Başkanı

KADRO ÜNVANI

İş Teftiş Kurulu Grup Başkanı

Görev Tanımı: Kurul faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli görülen illerde oluşturulan Grup Başkanlıklarını Başkan adına sevk ve idare etmek, Kurul Başkanı tarafından verilen emirleri yerine getirmek, Kurul faaliyetlerini, büro hizmetlerini ve benzeri görevleri yürütmek.

Görevi :  Grup Başkanı, müfettiş sıfat ve yetkisini haiz olup;

Grup başkanlığındaki faaliyetleri Başkan adına düzenlemek ve yönetmek,

Kurulun teftiş faaliyetlerinin kendi görev alanına giren bölümünü uygulamak ve gerektiğinde diğer grup başkanlıklarıyla işbirliği yapmak,

Müfettişlere verilen işleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

Grup başkanlığı faaliyetleri sonucu iş teftişi istatistiklerini düzenlemek ve Başkanlığa bildirmek,

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvellerini incelemek ve Başkanlığa göndermek,

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarını görevlendirmek, çalışmalarını izlemek ve denetlemek,

Gerektiğinde müfettişlerin görev ve yetkilerine giren işleri yapmak,

Bakan veya Başkan tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer görevleri yapmak.

 • İŞ TEFTİŞ KURULU GRUP BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

KURUMU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SINIFI

Genel İdare Hizmetleri

BAĞLI OLDUĞU ÜNVAN

İş Teftiş Kurulu Başkanı

KADRO ÜNVANI

İş Teftiş Kurulu Grup Başkan Yardımcısı

Görev Tanımı:Grup Başkanına yardımcı olmak üzere grup başkanlığındaki faaliyetleri yürütmek.

Görevi :

Grup Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek

Müfettişlere verilen işleri programlamak,

Grup başkanlığı faaliyetleri sonucu iş teftişi istatistiklerini düzenlemek

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvellerini incelemek

Kurul Başkanı veya Grup Başkanı tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer görevleri yapmak.

 • İŞ BAŞ/MÜFETTİŞİNİN GÖREVLERİ

KURUMU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SINIFI

Genel İdare Hizmetleri

KADRO ÜNVANI

İş Başmüfettişi/İş Müfettişi

BİRİMİ

İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı

BAĞLI OLDUĞU ÜNVAN

İş Teftiş Kurulu Başkanı


İş/Görev Kısa Tanımı: Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek, denetlemek, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü hesap ve faaliyetlerini incelemek ve soruşturmak.

İş/Görevi :  

·         Bakan, Başkan veya Grup Başkanı tarafından kendilerine verilen iş teftişi faaliyetlerini yürütmek, çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri rapor veya yazıları Başkanlığa veya grup başkanlıklarına intikal ettirmek,

·         İş kanunları kapsamında olan veya kapsamda olduğu kanısına varılan işyerlerine, gündüz ve gecenin çalışılan herhangi bir saatinde işveren veya işveren vekillerine önceden haber vermeden girmek ve teftiş görevinin yerine getirilmesi işyerinin açılıp inceleme yapılmasını gerektiriyorsa, yasal bir sakınca olmamak koşuluyla, kapalı olan işyerlerini işveren veya vekiline açtırıp gerekli gördüğü incelemeyi yapmak,

·         İşyerinde çalışma mevzuatı gereği bulundurulması gereken kayıt ve belgelerin işyerinde bulundurulup bulundurulmadığını tespit etmek,

·         Gerekli gördükleri kimseleri bulundukları veya uygun gördükleri yerde dinlemek, bilgi ve ifadelerine başvurmak üzere çağırmak,

·         Görevleri ile ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunların suretlerini almak, konusu suç ve/veya kabahat oluşturan belge ve kayıtları idari ve kazai mercilerde kesin hüküm oluşuncaya kadar tanzim edilecek bir tutanakla alıkoymak,

·         Çalışma koşullarıyla üretim ve yapım yöntemlerini incelemek, kullanılan makina, araç, gereç, aygıt, tesis vb. ile yapımda kullanılan veya işlenen hammadde ve bunların işlenmiş olanlarını görmek, iş sağlığı ve güvenliği bakımından zararlı, tehlikeli ve mevzuata uygun olup olmadıklarını incelemek ve araştırmak, gerektiğinde kullanılan veya işlenen hammaddelerle işyerindeki hava, duman, buhar, toz ve benzerlerinden örnekler alıp tahlil ve muayene etmek veya ettirmek, bu örnekleri işveren veya işveren vekili, bulunmadıklarında işyerinde çalışanlardan birinin önünde ve durumu bir tutanakla belgelemek ve bir kaba konup mühürlenmek suretiyle almak, gerektiğinde fotoğraf, video gibi kayıtlar yapmak,

·         Görevli oldukları mahallerde, programlarında bulunmayan, fakat iş sağlığı ve güvenliği yönünden hayati bir tehlike tespit ettiği işyerlerinde, Başkanlığa veya bağlı olduğu grup başkanlığına bilgi vererek teftiş yapmak,

·         İşyerlerinde işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarına ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edilmesi halinde, ilgili mülki amire gönderilecek bir yazı ile bu işçilerin çalışmaktan alıkonulmasını talep etmek,

·         Kayıtdışı istihdamla mücadele etmek amacıyla sektörel analizlere dayalı olarak belirlenen denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

·         Bakanın emri veya onayı üzerine Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü hesap, faaliyet ve işlemleri, buralardaki amir, memur ve diğer görevlilerin her türlü hal ve hareketleri ile ilgili olarak mevzuat ve Başkanlığın talimatları çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapmak; bu görevler yerine getirilirken görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek ve erişebilmek; bir yolsuzluğun kanıtını oluşturan evrak ve belgelerin asıllarını, tasdik edilmiş suretlerini bırakmak suretiyle almak,

·         Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk veya soruşturma açılmasını gerektiren konularda, gecikmeden hadiseye el koyabilmek amacıyla durumu Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde zarara veya kayba meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

·         İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 53. maddesi hükmü uyarınca memurları görevden uzaklaştırmak,

·         19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili suçların soruşturulmasında söz konusu Kanun hükümleri uyarınca hareket etmek,

·         Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sonuçlarını bir rapora veya rapor gerektirmiyorsa bir yazıya bağlayarak Başkanlığa veya bağlı olduğu grup başkanlığına vermek,

·         Mevzuatta gördükleri boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için önerilerde bulunmak,

·         Bakanlık faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, mevzuata, plan ve programa uygun çalışılmasını temin etmek amacıyla teklifler hazırlamak ve Bakana sunulmak üzere Başkanlığa veya grup başkanlığına vermek,

·         Başkanlık tarafından düzenlenen anketler ile ilgili işleri yürütmek ve istenen istatistikî bilgileri derlemek,

·         Çalışma mevzuatı ve Bakanlığın faaliyetleriyle ilgili olarak; görevlendirildikleri konularda yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak, eğitim, komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, kurs, seminer ve eğitim vermek,

·         Hizmetiçi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına katılmak,

·         Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak, liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları gibi konular hakkındaki kanaatlerini 30 uncu madde uyarınca Başkanlığa iletilmek üzere grup başkanlığına bildirmek,

·         İdari teftiş faaliyetlerinde görevlendirilmeleri halinde, yürütülen teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme esnasında inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığını tespit ettiklerinde, konunun uzman kurum ve kişilerce incelettirilmesini ve uzman kurum veya kişilerin ücretleri ile inceleme giderlerinin ödenmesini Başkanlıktan talep etmek,

·         Bakan, Başkan veya Grup Başkanı tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer görevleri yapmak.

Yetkinlikler:

TEMEL

TEKNİK

YÖNETSEL

 • Başarı ve Çaba
 • Belirsizlik, Değişim ve Strese Karşı Tolerans
 • Bilgi Paylaşımı
 • Bütünsel Bakış
 • Dayanıklılık
 • Detaylara Önem Verme
 • Dürüstlük, İş Ahlakı ve Güvenirlilik
 • Ekip/Takım Çalışması
 • Empati
 • Gelişime ve Değişime Yatkınlık
 • Girişimcilik ve Sorumluluk Alma

/İnisiyatif Kullanma

 • Hesap Verebilirlik
 • Hizmet Yönelimi
 • İletişim ve İlişki Kurma
 • İnsan Odaklılık
 • Kavramsal Düşünme
 • Kendi Başına İş Yapma
 • Kurallara ve Düzenlemelere Uyum
 • Mevzuata Uyma
 • Motivasyonu Yüksek
 • Muhakeme
 • Öğrenme Motivasyonu
 • Profesyonellik ve Uzmanlık
 • Sakinlik/Soğukkanlılık
 • Sosyal Olma
 • Sözlü İletişim ve Etki Yaratma
 • Strese Dayanıklılık
 • Süreçlere Dikkat
 • Tedbirlilik
 • Uyumluluk
 • Veri Toplama
 • Verimlilik
 • Analitik Yaklaşım
 • Anket Hazırlama
 • Araştırma Teknikleri
 • Bütünsel Bakış
 • Bütçe Mevzuatı Bilgisi
 • Ceza Hukuku Bilgisi
 • Disiplin Mevzuatı Bilgisi
 • Harcama Prosedürleri Bilgisi
 • Hukuki Süreç Bilgisi
 • İdari Yargı Mevzuatı Bilgisi
 • Kamu İhale Mevzuatı Bilgisi
 • Mevzuat Bilgisi ve Uygulama
 • İletişim Becerileri,
 • İletişim Araçlarını Kullanabilme
 • İnceleme, Soruşturma ve Teftiş
 • Karar Alma
 • Microsoft Excel Kullanım Bilgisi
 • Microsoft Word Kullanım Bilgisi
 • Muhakeme
 • Ön Mali Kontrol Mevzuatı Bilgisi
 • Personel Mevzuatı Bilgisi
 • Problem Çözme
 • Rapor Hazırlama
 • Resmi Yazışma
 • Taşınır Mal Mevzuatı Bilgisi
 • Veri Toplama
 • Veri Yönetimi
 • Yazılı İletişim
 • Analitik Yönetimi
 • Anlaşmazlık Yönetimi
 • Bütünsel Bakış
 • Detaylara Önem Verme
 • Fikir Üretme/Öneri Geliştirme
 • Güncel Gelişmelerin Takibi
 • İletişim Becerileri
 • Kalite/Mükemmelliğe Adanmışlık
 • Kavramsal Düşünme
 • Kurumsal Farkındalık
 • Koçluk ve Mentorluk
 • Planlama ve Organize Etme
 • Rehberlik ve Öğretme
 • Sağduyu
 • Sözlü İletişim ve Etki Yaratma
 • Teknoloji Odaklılık
 • Temsil Yeteneği
 • Üst Yönetici İlişkileri
 • Verimlilik
 • Yazışma ve Belge Yönetimi
 • Yazılı İletişim ve Raporlama
 • Yorumlama ve Değerlendirme
 • Zaman Yönetimi

 • İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCISININ GÖREVLERİ

KURUMU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SINIFI

Genel İdare Hizmetleri

KADRO ÜNVANI

İş Müfettişi Yardımcısı

BAĞLI OLDUĞU ÜNVAN

İş Teftiş Kurulu Başkanı

İş/Görev Kısa Tanımı: Başkanlığın uygun göreceği eğitim ve yetişme programına göre çalışmak, refakatine verildikleri müfettişlerin gösterecekleri işleri gerektiği biçimde yapmak, müfettişlik niteliğine ulaşabilmek için gerekli çabayı göstermek.

Görevi :

·         Refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi altında kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirmek,

·         Yetiştirme programını başarı ile tamamlamak.

·         Teftiş Yetkisi verilmesi durumunda İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen görevleri yapmak

Yetkinlikler:

TEMEL

TEKNİK

YÖNETSEL

 • Başarı ve Çaba
 • Belirsizlik, Değişim ve Strese Karşı Tolerans
 • Bilgi Paylaşımı
 • Bütünsel Bakış
 • Dayanıklılık
 • Detaylara Önem Verme
 • Dürüstlük, İş Ahlakı ve Güvenirlilik
 • Ekip/Takım Çalışması
 • Empati
 • Gelişime ve Değişime Yatkınlık
 • Girişimcilik ve Sorumluluk Alma

/İnisiyatif Kullanma

 • Hesap Verebilirlik
 • Hizmet Yönelimi
 • İletişim  ve İlişki Kurma
 • İnsan Odaklılık
 • Kavramsal Düşünme
 • Kendi Başına İş Yapma
 • Kurallara ve Düzenlemelere Uyum
 • Mevzuata Uyma
 • Motivasyonu Yüksek
 • Muhakeme
 • Öğrenme Motivasyonu
 • Profesyonellik ve Uzmanlık
 • Sakinlik/Soğukkanlılık
 • Sosyal Olma
 • Sözlü İletişim ve Etki Yaratma
 • Strese Dayanıklılık
 • Süreçlere Dikkat
 • Tedbirlilik
 • Uyumluluk
 • Veri Toplama
 • Verimlilik
 • Analitik Yaklaşım
 • Anket Hazırlama
 • Araştırma Teknikleri
 • Bütünsel Bakış
 • Bütçe Mevzuatı Bilgisi
 • Ceza Hukuku Bilgisi
 • Disiplin Mevzuatı Bilgisi
 • Harcama Prosedürleri Bilgisi
 • Hukuki Süreç Bilgisi
 • İdari Yargı Mevzuatı Bilgisi
 • Kamu İhale Mevzuatı Bilgisi
 • Mevzuat Bilgisi ve Uygulama
 • İletişim Becerileri,
 • İletişim Araçlarını Kullanabilme
 • Microsoft Excel Kullanım Bilgisi
 • Microsoft Word Kullanım Bilgisi
 • Ön Mali Kontrol Mevzuatı Bilgisi
 • Personel Mevzuatı Bilgisi
 • Resmi Yazışma
 • Taşınır Mal Mevzuatı Bilgisi
 • Veri Toplama
 • Yazılı İletişim
 • Analitik Yaklaşım
 • Bütünsel Bakış
 • Detaylara Önem Verme
 • Fikir Üretme/Öneri Geliştirme
 • Güncel Gelişmelerin Takibi
 • İletişim Becerileri
 • Kalite/Mükemmelliğe Adanmışlık
 • Kavramsal Düşünme
 • Kurumsal Farkındalık
 • Sağduyu
 • Sözlü İletişim ve Etki Yaratma
 • Teknoloji Odaklılık
 • Temsil Yeteneği
 • Üst Yönetici İlişkileri
 • Verimlilik
 • Yazılı İletişim ve Raporlama
 • Yorumlama ve Değerlendirme
 • Zaman Yönetimi

 • REFAKAT MÜFETTİŞİNİN GÖREVLERİ

KURUMU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SINIFI

Genel İdare Hizmetleri

KADRO ÜNVANI

Refakat Müfettişi

BİRİMİ

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

BAĞLI OLDUĞU ÜNVAN

İş Teftiş Kurulu Başkanı

İş/Görev Kısa Tanımı:Başkan veya Başkan Yardımcısına yardımcı olmak amacıyla Başkanlıkta oluşturulan işin yürütümü teftişi, iş sağlığı ve güvenliği teftişi, idari teftiş, hukuk işleri ile idari ve mali işler çalışma gruplarında yürütülen iş ve işlemleri yerine getirmek.

İş/Görevi :

 • Görevlendirildikleri çalışma gruplarındaki iş ve işlemleri yerine getirmek,
 • İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen görevleri yapmak,
 • Diğer çalışma grupları ile işbirliği içinde çalışmak,
 • Başkanlıkça verilen diğer işleri yapmak.

Yetkinlikler:

TEMEL

TEKNİK

YÖNETSEL

 • Başarı ve Çaba
 • Belirsizlik, Değişim ve Strese Karşı Tolerans
 • Bilgi Paylaşımı
 • Bütünsel Bakış
 • Dayanıklılık
 • Detaylara Önem Verme
 • Dürüstlük, İş Ahlakı ve Güvenirlilik
 • Ekip/Takım Çalışması
 • Empati
 • Gelişime ve Değişime Yatkınlık
 • Girişimcilik ve Sorumluluk Alma /İnisiyatif Kullanma
 • Hesap Verebilirlik
 • Hizmet Yönelimi
 • İletişim  ve İlişki Kurma
 • İnsan Odaklılık
 • Kavramsal Düşünme
 • Kendi Başına İş Yapma
 • Kurallara ve Düzenlemelere Uyum
 • Mevzuata Uyma
 • Motivasyonu Yüksek
 • Muhakeme
 • Öğrenme Motivasyonu
 • Profesyonellik ve Uzmanlık
 • Sakinlik/Soğukkanlılık
 • Sosyal Olma
 • Sözlü İletişim ve Etki Yaratma
 • Strese Dayanıklılık
 • Süreçlere Dikkat
 • Tedbirlilik
 • Uyumluluk
 • Veri Toplama
 • Verimlilik
 • Analitik Yaklaşım
 • Anket Hazırlama
 • Araştırma Teknikleri
 • Bütünsel Bakış
 • Bütçe Mevzuatı Bilgisi
 • Ceza Hukuku Bilgisi
 • Disiplin Mevzuatı Bilgisi
 • Harcama Prosedürleri Bilgisi
 • Hukuki Süreç Bilgisi
 • İdari Yargı Mevzuatı Bilgisi
 • Kamu İhale Mevzuatı Bilgisi
 • Mevzuat Bilgisi ve Uygulama
 • İletişim Becerileri,
 • İletişim Araçlarını Kullanabilme
 • İnceleme, Soruşturma ve Teftiş
 • Karar Alma
 • Microsoft Excel Kullanım Bilgisi
 • Microsoft Word Kullanım Bilgisi
 • Muhakeme
 • Ön Mali Kontrol Mevzuatı Bilgisi
 • Personel Mevzuatı Bilgisi
 • Problem Çözme
 • Rapor Hazırlama
 • Resmi Yazışma
 • Taşınır Mal Mevzuatı Bilgisi
 • Veri Toplama
 • Veri Yönetimi
 • Yazılı İletişim
 • Analitik Yönetimi
 • Anlaşmazlık Yönetimi
 • Bütünsel Bakış
 • Detaylara Önem Verme
 • Fikir Üretme/Öneri Geliştirme
 • Güncel Gelişmelerin Takibi
 • İletişim Becerileri
 • Kalite/Mükemmelliğe Adanmışlık
 • Kavramsal Düşünme
 • Kurumsal Farkındalık
 • Koçluk ve Mentorluk
 • Planlama ve Organize Etme
 • Rehberlik ve Öğretme
 • Sağduyu
 • Sözlü İletişim ve Etki Yaratma
 • Teknoloji Odaklılık
 • Temsil Yeteneği
 • Üst Yönetici İlişkileri
 • Verimlilik
 • Yazışma ve Belge Yönetimi
 • Yazılı İletişim ve Raporlama
 • Yorumlama ve Değerlendirme
 • Zaman Yönetimi