GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLER VE GÖREV TANIMLARI

 

 

POLİTİKA VE STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla uygulamaları izlemek, araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak.

 

 

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politika belgesi, eylem planı ve sonuç raporlarını hazırlamak, takip etmek ve yayımlamak.

 

 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin sekretaryasını yürütmek.

 

 

İSG alanında uygulanan politikalarının etkinliğine yönelik araştırma projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında koordinasyonu sağlamak.

 

 

İSG alanında belirlenen politikaların uygulanması için Bakanlık düzeyinde gerçekleştirilebilecek stratejilerin ve faaliyetlerin belirlenmesi için çalışmalar yapmak.

 

 

Bakanlığın politika geliştirme ve strateji belirlemeye yönelik çalışmalarına ve iç denetim/kontrol faaliyetlerine katkı sağlamak.

 

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek, protokoller yapmak, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, bu kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklaşa veya proje bazlı çalışmaları yürütmek, uygulamaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak.

 

 

Yurtiçinde kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal taraflarla işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklaşa veya proje bazlı çalışmalar yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak, uygulamaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak.

 

 

Kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yaparak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, yerli ve yabancı kaynaklı projeler hazırlamak, programlamak, uygulamak ve uygulanmasını izlemek.

 

 

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ve sosyal taraflarla işbirliğine yönelik protokollerin yapılması ve uygulanmasını koordine etmek.

 

 

Genel Müdürlükçe belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak projelerin tekliflerini almak, gerçekleşmesini ve sonuçlarını izlemek ve arşivlemek.

 

 

Genel Müdürlük personelinin ulusal ve uluslararası kongre, seminer, konferans, sempozyum, eğitim vb. organizasyonlar ile süreli ve süresiz (kitap, dergi vb.) yayınlara makale, poster, bildiri vb. göndermek suretiyle katılım sağlanması gibi faaliyetleri koordine etmek ve takibini yapmak.

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerine katılım sağlamak.

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.

 

 

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Başbakanlık Bilgi Merkezi (BİMER), ALO 170 ve İSGGM e-postalarına daire başkanlığının görev alanına giren konularda bilgi edinme başvurularını sonuçlandırmak.

 

 

Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

 

 

Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak.

 

 

Görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası projeler yapmak.

 

 

Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak,

 

 

Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Genel Müdürlükçe yürütülen mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak.

 

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt düzenlemelerine dair ilgili kişi ve kuruluşlardan gelen görüşleri değerlendirmek ve Genel Müdürlüğün görüşünü bildirmek.

 

 

İlgili kurum ve kuruluşlar, sosyal taraflar ve bakanlık birimleri ile koordinasyon ve işbirliği yaparak iş sağlığı ve güvenliği konularında hazırlanacak veya geliştirilecek mevzuatın belirlenmesi ve hazırlanması çalışmalarına karar vermek ve yürütmek

 

 

Bakanlığın ilgili birimleri ile bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan mevzuat tasarı ve teklifleri ile ilgili olarak genel müdürlük görüşünü oluşturmak.

 

 

Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak açılan idari davalara hukuki mütalaa hazırlamak,

 

 

İaşe Bedeli Kurulu toplantılarının sekretaryasını yürütmek,

 

 

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve diğer sağlık personeline ilişkin Eğitim Müfredat Komisyonu toplantılarının sekretaryasını yürütmek,

 

 

Tozla Mücadele Komisyonu ve Pnömokonyoz İzleme Birimi çalışmalarını koordine etmek ve sekretaryasını yürütmek,

 

 

İşyeri tehlike sınıfları komisyonu çalışmalarını koordine etmek ve sekretaryasını yürütmek,

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerine katılım ve diğer dairelerden yapılacak katılımın koordinasyonunu sağlamak,

 

 

AB İlerleme Raporu ile ilgili çalışmalar yapmak,

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

 

 

Devlet Denetleme Kurulunun Maden Sektörüne ait yapılan Genel Müdürlük çalışmaları hakkında periyodik raporların hazırlanması,

 

 

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında ve Başbakanlık Bilgi Merkezi (BİMER) ve ALO 170 aracılığıyla yapılan bilgi edinme başvurularını sonuçlandırmak,

 

 

AB müktesebatı, ILO sözleşmeleri, uluslararası standartlar ve uygulamaları takip etmek, gelişmeler doğrultusunda mevzuatın yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan konularda kanuni düzenlemeler yapılması için tavsiyelerde bulunmak,

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal istatistiki bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve derlenen istatistiklerin analiz çalışmalarını yapmak,

 

 

Mevzuatın uygulamasına yönelik ilgili tarafları bilgilendirmek ve yol göstermek amacı ile doküman hazırlamak,

 

 

Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak,

 

 

Görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası projeleri uygulamak,

 

 

Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

 

 

Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

PİYASA GÖZETİM VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa Gözetim ve Denetimi ile ilgili mevzuatın hazırlanmasına ve yenilenmesine katkı sağlamak,

 

 

Piyasa gözetim ve denetim elemanlarının eğitimlerini düzenlemek, mevzuata uygun şekilde görevlendirilmelerine ilişkin işlemleri yürütmek,

 

 

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini planlamak,

 

 

Kişisel koruyucu donanımların piyasaya arz edildiği ve üretimin yapıldığı yerlerde planlı ya da re’sen denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

 

Üretilen ve ithal edilen KKD’nin standartlara uygunluğunun belirlenmesi işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemek, işlemlerin bu usul ve esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

 

 

KKD’ler için Onaylanmış Kuruluşları yetkilendirmek ve denetimlerini gerçekleştirmek,

 

 

Ürün gruplarını sınıflandırmak ve sorumlularını belirlemek,

 

 

Denetimlerde uygunsuz ya da güvensizlik şüphesi bulunan ürünlerin takibinin yapılabilmesi için ürün grup sorumluları ile koordinasyonu sağlamak,

 

 

Ürün grup sorumlularından gelecek bilgiler doğrultusunda ürünlerle ilgili uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,

 

 

Üretici ve ithalatçılarla tespit edilen ürün uygunsuzluğunun giderilmesine dair protokoller yapmak,

 

 

Gerekli görüldüğü durumlarda KKD numunelerinin İSGÜM’de veya harici bir laboratuvarda test ettirilerek sonuçlarını değerlendirmek,

 

 

KKD Teknik Komite çalışmalarını koordine etmek ve sekretaryasını yürütmek,

 

 

Firma ve ürün bazlı olarak idari yaptırımları belirlemek ve uygulamak,

 

 

Ürünlerin kategorizasyonu, belgelendirilmeleri, ithalatta yaşanan sorunları ile ilgili olarak firmalardan veya yetkili kuruluşlardan gelen talepleri değerlendirmek,

 

 

Piyasa gözetimi ve denetimi bilgi yönetim sistemine ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

 

Denetim sonuçlarına ilişkin raporlama çalışmaları yapmak,

 

 

Yetkilendirilen OSGB ve Eğitim Kurumlarının denetim programlarını yapmak,

 

 

Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinden, denetim programlarında görev alacak kişileri belirlemek ve görevlendirmek,

 

 

Mevzuattaki hükümlere aykırı hareket eden kurum/kuruluşlar için ihtar puanlarını uygulamak,

 

 

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ile Eğitim Kurumlarında görevli eğiticilerin mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenler için ihtar puanlarını uygulamak,

 

 

İhtar puanlarının toplamı yetkilerinin askıya alınmasını gerektiren puana ulaşan kişi ve kurumların yetki belgelerinin askıya alınması için işverene ve Yetkilendirme Daire Başkanlığına bildirimde bulunmak,

 

 

Eğitim kurumlarınca düzenlenen programların örgün eğitim devam kontrollerinin yapılması ve devamsızlık sonucu sınava giremeyecek adayların Belgelendirme ve Sınav şubesine bildirilmesi,

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerine katılım sağlamak,

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

 

 

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Başbakanlık Bilgi Merkezi (BİMER), ALO 170 ve İSGGM e-postalarına daire başkanlığının görev alanına giren konularda bilgi edinme başvurularını sonuçlandırmak,

 

 

Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

 

 

Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek,

 

 

Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak,

 

 

Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

YETKİLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek,

 

 

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli ile çalışanlara eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulacak eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini komisyon marifetiyle askıya almak veya iptal etmek,

 

 

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personelinin eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, eğitici belgelerinin komisyonunu kurmak ve belgeleri düzenlemek,

 

 

Ön büro faaliyetlerini yürütmek,

 

 

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeline eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerin başvuru dosyalarının ilk incelemesini yapmak, hatalı veya eksik belgesi olan dosyaların talep sahibine iade edilmesini veya yazılı olarak bildirilmesini sağlamak,

 

 

Yetki almak için başvuru yapan ve belge üzerinde yapılan inceleme sonucunda herhangi bir eksiği olmadığı tespit edilen eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yerinde incelemelerini yapmak,

 

 

Başvuru dosyası ve yerinde inceleme sonucu uygun bulunan eğitim kurumlarının yetki belgelerinin basımı, imzaya sunulması, soğuk mührünün yapılması ve kurum dosyasının arşivlenmesi, belgelerin kargo yapılması, verilen belgelerin mevzuata uygun sürelerde vize edilmesini sağlamak,

 

 

Piyasa Gözetim Dairesi Başkanlığı’ ndan gelen ve kurumlar için 200, şahıslar için 100 ihtar puanına ulaşan veya aşan yazılar ile doğrudan iptal yazılarının 10 iş günlük itiraz sürelerini takip etmek, 10 işgünü içerisinde itirazda bulunmayan kurum veya şahısların belgelerini askıya almak ve iptal işlemlerini gerçekleştirmek, itirazda bulunan kurum ve şahıslar için komisyon hazırlıklarını yapmak ve sekretaryasını yürütmek,

 

 

İSG Katip sistemi üzerinden eğitim kurumları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, kurumlar tarafından girilen programların katılımcı-derslik kontenjanı uyumunu kontrol ederek uygun olan programlara onay vermek,

 

 

İSG-KATİP’ ten kurumların ve şahısların yetki tanımlamalarını, eğiticilerin sözleşme ve fesih tanımlamalarını yapmak,

 

 

Genel Müdürlükçe düzenlenen panel veya sempozyum gibi oturumlara konuşmacı desteği vermek,

 

 

Genel Müdürlükçe gerçekleştirilen projelere aktif katılmak ve proje yürütümünde yer almak.

 

 

Yetki belgeleri çıkan OSGB’ lerin fatura işlemlerinin tamamlanabilmesi için hizmet teslim fişlerinin düzenlenmesi,

 

 

Yetkilendirilmiş OSGB’ lerin sorumlu müdür, işyeri hekimi, işgüvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile şirket ortaklık yapısı, yerleşim planı vb. değişiklik bildirimlerinin değerlendirilmesi ve kayıtların tutulması, değişiklik taleplerinin değerlendirilerek İSG-KATİP sistemi üzerinden ilgili işlemlerin yapılması,

 

 

Yetki belgelerinin iptali talebiyle başvuran OSGB’ lerin talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve ilgili işlemlerin yapılması,

 

 

Yukarıda sayılı tüm iş ve işlemlerin Toplum Sağlığı Merkezleri için de yapılması,

 

 

İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli sınavlarının ön protokollerinin ve protokollerin hazırlanması,

 

 

Sınav uygulaması yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra eğitim kurumlarının ve şahısların doğru belge ile doğru zamanda ilgili yerlere müraacat edebilmelerini sağlayacak duyuru metinlerinin hazırlanması, eğitim kurumları ile e-posta vasıtası ile irtibata geçilmesi,

 

 

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı için müraacatların alınması, incelenmesi ve nihai listenin MEB/ÖSYM’ ye iletilmesi,

 

 

Sınav uygulamasından sonra sınav itirazlarının alınması, incelenmesi, tasnif edilmesi, itiraz edilen soruların hangi eğiticiler tarafından hazırlandıklarının tespiti, itiraz edilen sorulara ilişkin soruyu hazırlayan eğiticilerden her soru ile ilgili görüş alınması gelen görüşlere göre Genel Müdür başkanlığında toplantı tertip edilip itiraz ve görüşlerin değerlendirilmesi, sonuçta verilen karara göre durumun MEB/ÖSYM’ ye bildirilmesi ve sınav sonuçlarının açıklanmasının sağlanması, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip sonuçlara itirazların alınması ve gelen itirazların MEB/ÖSYM’ ye iletilmesi,

 

 

Sınavı kazanıp belge ücretini yatıranların listesinin 15’ er günlük dilimler halinde anlaşma yapılan bankanın veritabanından çekilip İSG-KATİP’ in sertifika modülüne ve fatura modülüne tanımlamasının yapılması için yüklenici firmaya gönderilmesi,

 

 

Eğitim kurumlarından gelen kazananlara ait belgelerin ve şahsi kazananların belgelerinin incelenmesi, belgelerin imzaya sunulması, soğuk mühür yapılması ve adreslere kargolanması,

 

 

Eğitim kurumlarından gelen yenileme eğitimlerini tamamlamış katılımcıların belgelerinin incelenmesi, imzaya sunulması ve belgelerin eğitim kurumlarına gönderilmesi,

 

 

Vize işlemi yapılmış sertifikaların İSG-KATİP’ e tanımlanması,

 

 

Müraacatların incelenmesi, komisyonun toplanması, komisyon kararı doğrultusunda uygun bulunan başvuruların; belge basımlarının yapılması, imzaya sunumu, kişilerin adreslerine gönderilmesi, uygun bulunmayan başvuru sahiplerine cevabi yazı yazılması ve dosyalarının takibi, yazışmaların klasörlenmesi,

 

 

Belge alanların İSG-KATİP’ e tanıtılması,

 

 

Mahkemeye intikal eden durumlara dair Hukuk Müşavirliğinden gelen taleplere savunma hazırlanması,

 

 

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Başbakanlık Bilgi Merkezi (BİMER), ALO 170 ve İSGGM e-postalarına daire başkanlığının görev alanına giren konularda bilgi edinme başvurularını sonuçlandırmak,

 

 

Teknik şartnameler ile ilgili talep istek formları ve onayları hazırlamak,

 

 

Diğer bakanlıklarla yapılacak ortak çalışmalar ile alakalı işbirliğini sağlamak, SGK ile işyeri hekim bilgilerinin entegrasyonu konusunda çalışmak,

 

 

Sınavlar ve sonuçlarına dair istatistik verileri hazırlamak.

 

 

İSG-KATİP' e sertifika ve vize tanımlamalarının yapılması ve bu faaliyeti yapan diğer kullanıcılara teknik destekte bulunulması,

 

 

Haftalık SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Bilgi Sistemi ile alakalı toplantıya katılım,

 

 

Sınavlara ve sorulara yapılan itirazları incelemek ve cevaplandırmak,

 

 

Uzaktan eğitimlerin eğitim kriterlerine uygunluğunun kontrolünü yapmak ve katılımcıların uzaktan eğitim devamsızlıklarının kayıtlarını tutmak

 

 

Genel Müdürlük Web sayfasını yönetmek,

 

 

Genel Müdürlükçe düzenlenen panel veya sempozyum gibi oturumlara konuşmacı desteği vermek.

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerine katılım sağlamak,

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

 

 

Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

 

 

Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek,

 

 

Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak,

 

 

Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel ihtiyacı ile ilgili çalışmalar yapmak,

 

 

Genel Müdürlük personelinin özlük ve kadro işlemleri ile ilgili olarak; yıllık izin, ücretsiz izin, mazeret izni, hastalık izni ve kadro derece yükselmeleri işlemlerinin takip ve kontrolünü sağlamak,

 

 

Personel görevlendirilmeleri ile ilgili gerekli yazışmaların yapılmasını ve onayların alınmasını sağlamak,

 

 

Personel görevlendirilmelerinde yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarının yapmak,

 

 

Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitimleri konusunda eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmalarına katılmak ve bu kapsamda Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı ile yapılacak yazışmaları hazırlamak,

 

 

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının görüşleri doğrultusunda İSG Uzman Yardımcılarının Temel Eğitim Planının hazırlanması, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulamasını sağlamak,

 

 

Personeli ilgilendiren konulardaki yazılarla ilgili duyuruyu yapmak,

 

 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığından gelen Bütçe Çağrısı üzerine, Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarını belirlemek ve Genel Müdür tarafından onaylanan ihtiyaçlar doğrultusunda bütçe teklifi çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve bütçe teklifini Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi için gerekli evrakın hazırlanmasını sağlamak,

 

 

Bütçe Kanunu ile belirli ödeneklerin serbest bırakılma oranlarına göre bütçenin sarfı ile ilgili çalışmaları yapmak,

 

 

Daire Başkanlıklarının taleplerini bütçe tekniklerine ve kanun teklifi hazırlıklarına uygun olarak incelenmesini ve serbest bırakma oranlarına göre harcamaların gerçekleşmesini sağlamak,

 

 

Genel Müdürlüğün gelen-giden evrak, arşiv hizmet ve faaliyetlerini ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenlemek ve yürütümünü sağlamak,

 

 

Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu demirbaş ve sarf malzemelerinin piyasadan veya DMO aracılığı ile temini ve tedariki için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

 

 

İlgili mevzuat çerçevesinde taşınır mallarla ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak,

 

 

Genel Müdürlüğümüzün telefon, faks, cep telefonu ve internet vs. faturalarının ödenmesini ve Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’na intikali için,

 

 

Görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası projeleri uygulamak,

 

 

Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak,

 

 

Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak,

 

 

Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak

 

 

 

EĞİTİM TANITIM VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Genel Müdürlüğün halkla ilişkiler, tanıtım, organizasyon ve medya ile olan ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak,

 

 

Ulusal veya uluslararası kongre, konferans, panel, çalıştay vb. toplantıların düzenlenmesine dair çalışmaları planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak,

 

 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantıların takibinin ve duyurusunun yapılmasını sağlamak,

 

 

Faaliyet konularımız ile ilgili yayın ve dokümantasyon (kitap, dergi, broşür, afiş, spot film, animasyon vb.) çalışmaları kapsamında gerekli hazırlıkları yapmak ve basılan materyallerin dağıtımını sağlamak.

 

 

Ceza paralarının banka işlemlerinin yürütümü ile bu kapsamda Başkanlığa intikal eden sarf belgelerinin kontrolünün yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

 

 

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve bu bilincin yerleştirilmesi amacıyla her yıl ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’ düzenlemek.

 

 

Diğer kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa eğitim ve organizasyonlarını planlamak ve yapmak.

 

 

Faaliyet alanına giren konularda hedef kitlelere yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim modülleri ve materyalleri oluşturmak, eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek,

 

 

Genel Müdürlüğün faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve bu çalışmalara ilişkin istatistikleri hazırlamak,

 

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında araştırma ve geliştirme kapasitesini artırmak, araştırma ihtiyaçlarını ve önceliklerini tespit etmek, gerekli veri tabanını oluşturmak ve mevcut imkânları geliştirerek kullanıma sunmak.

 

 

Araştırmalardan elde edilen sonuçların ve bulguların uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet sunan kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve sunulan hizmetlerin geliştirilmesi yönünde öneriler geliştirmek.

 

 

Genel Müdürlük personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, düzenli olarak yıllık hizmet içi eğitim programları hazırlamak, planlamak ve yürütülmesine yardımcı olmak.

 

 

Genel Müdürlük tarafından yürütülen proje çıktılarının ve inceleme ve araştırma faaliyetlerinden elde edilen sonuçların ve bulguların yayınlanmasını sağlamak.

 

 

İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik, sektörel bazlı İSG uygulama rehberlerini yayınlamak.

 

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet sunan kişi ve kuruluşların bilgi alış verişinde bulunabileceği ortak platformlar oluşturmak.

 

 

Ulusal ve uluslararası fuar, kongre, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılara katılım ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

 

 

Uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel yayın yapan radyo ve televizyonlarda, sosyal medyada yayınlanmak üzere bilgilendirici, uyarıcı, tanıtıcı ve eğitici mahiyette yayınlar hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlanmasını sağlamak.

 

 

Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili sosyal medya araçlarını kullanmak ve yönetmek.

 

 

Basın yayın kuruluşları ile iletişim kurmak.

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.

 

 

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Başbakanlık Bilgi Merkezi (BİMER), ALO 170 ve İSGGM e-postalarına daire başkanlığının görev alanına giren konularda bilgi edinme başvurularını koordine etmek ve sonuçlandırmak.

 

 

Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

 

 

Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek,

 

 

Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak,

 

 

Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.