• Sekreterya

Başkanlık Makamının telefon görüşmelerini gerçekleştirmek,  gelen ziyaretçilerle ilgilenerek Başkanla ve ilgili Şube Müdürleri ile görüşmelerini organize etmek, Başkanlığımıza gelen evrakların  imzalatılarak ilgili servislere dağıtımını sağlamak ve araç görev taleplerini düzenlemek.

 • Araştırmacılar

Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

 •  Mimar-Mühendisler

Bakanlığımız hizmet binalarında yapılacak tadilat, onarım ve teknik işlerde gerekli taslak elektrik proje, taslak detay ile taslak teknik şartnameleri hazırlamak, işleri idare adına kontrol etmek ve koordinasyonunu gerçekleştirmek.

 

 • Daire Tabipliği

Bakanlık çalışanlarına ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine, birinci basamak sağlık ünitesinin imkan ve yetkileri dahilinde, en iyi sağlık hizmetini vermektedir. Verilen sağlık hizmetleri üç bölümden oluşmaktadır. Hekimlik Hizmetleri: Hastaların muayenesi sonucunda; tanı için gerekli tetkik ve tahlillerin isteminin yapılıp değerlendirilmesi, gerekli görülen hastalara reçete düzenlenmesi, acil vakalarda gerekli ilk müdahaleyi yapıp ileri tetkik için 2. ya da 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilmesidir. Hemşirelik Hizmetleri: Hastalarımızın genel sağlık konularında bilgilendirilmesi, acil vakalarda ilk müdahaleyi yapma, istenilen tetkik ve tedavilerinin yapılması, EKG çekimi, kan alımı, serum takma, enjeksiyon yapma, pansumanların yapılması, tansiyon ateş ölçümü vb. tabiplikte yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınmasıdır. Laboratuar Hizmetleri:Kan tahlillerinin (Biyokimyada 21 parametre, hemogram da 18 parametre, sedim ) ve idrar tahlillerinin yapılması ve kayıtlandırılmasıdır.

 

 • Kreş ve Gündüz Bakımevi

Kreş ve Gündüz Bakımevimiz Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 1999 yılından beri Bakanlığımız ve diğerçalışan personelin çocuklarına okul öncesi eğitim kurumu olarak hizmet vermektedir.

Kreşimizde sabah, öğle ve ikindi kahvaltısı olmak üzere toplam 3 öğün yemek verilmektedir. Yemek planlaması çocukların kalori, vitamin vemineral ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Kreşimizde çocuklarımız için eğitim ve öğretim döneminde her ay velileri bilgilendirmek ve eğitim faaliyetlerimizi takip etmelerinisağlamak amacıyla eğitim programlan düzenlenmektedir.

Ayrıca eğitim döneminde çocuklarımıza İngilizce, Bilgisayar, Müzik, Dans, Drama ve Seramik dersleri verilerek onların sosyal faaliyetlerive el becerilerinin gelişmesi için azami gayret gösterilmektedir. Her yıl yaş grubuna göre dergi ve kitap alımlarıyla zihinsel ve düşünsel gelişimlerinin artması için çalışılmaktadır.Ayrıca çocuklarımızın yaş gruplarına göre ve M.E.B müfredatına uygun konular işlenmekte olup, bu konularla ilgili olarak görselliğe dayalı çeşitli deneyler, Sanat etkinlikleri (boyaçalışmaları, kağıt işleri, kolaj çalışmaları ve yoğurma teknikleri) yapılmaktadır. Yine çocuklarımızın dil gelişimlerini desteklemek amacıyla ana dili etkinlikleri (hikâye, dramatizasyon,pandomim, parmak oyunu, tekerleme, şiir, bilmece) ve müzik etkinlikleri (yaratıcı dans, müzikli dramatizasyon, şarkı söyleme, ritim çalışmaları), psiko-motor gelişimlerini desteklemekiçin de oyun etkinlikleri yapılmaktadır.

Çocuklarımızın düzenli aralıklarla boy-kilo takibi yapılmakta olup, gelişimsel düzeyleri yaş grubu persentillerine göredeğerlendirilmektedir. Ayrıca çocuklarımız 3 ayda bir sağlık taramasından geçirilmektedir.

Kreş dışı sosyal faaliyet olarak da, çocuklarımıza belirli aralıklarla sinema, tiyatro, müze gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Hereğitim-öğretim dönemi sonunda kreş ve klüp çocuklarının katıldığı yılsonu gösterisi yapılmaktadır. Ayrıca mezun olan 6 yaş grubu çocuklarımıza gelecekte tebessümle yapraklarınıçevirecekleri birer yıllık armağan edilmektedir.

Kreşimizin faaliyet odalarına çocuk ebadında oturma grupları alınmış, masa, sandalyeleri ve oyuncakları yenilenmiştir. Yaz okulukapsamında yüzme, voleybol, basketbol, bowling, sinema tiyatro gibi etkinliklerde bulunulmaktadır.

 

 • Personel Servisi

Başkanlığımız personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre her türlü özlük hakları, kadro-terfi, izin-rapor, disiplin işlemleriyle ilgili Personel Dairesi Başkanlığıyla koordineli çalışmak ve Başkanlığımız personelini bilgilendirilmesi,

Başkanlığımız kadrosunda görev yapan personelin 5510 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre 18.12.2009 tarih ve 27346 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre e-sgk ile ilgili işlemlerini yapılması,

3146 sayılı Kanunun 35. maddesi dikkate alınarak yeniden düzenlenen 20.03.2009 tarih ve 2545 sayılı 2009/1 nolu Genelge ile personelin kullandıkları izin ve raporları bilgisayar ortamında takip ederek düzenlemek ve yıl sonunda Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmesi,

Başkanlığımız kadrosunda bulunan personelin derece ve kademe terfilerinin ilgililere tebliğ edilerek dosyalarına ve kadro defterine işlenmesi,

Başkanlığımızda görev yapan personelin izin- rapor, ayrılış-başlayış ve disiplin ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,

Başkanlık personeline ait görevlendirme ve vekalet işlemlerini koordine edilmesi,

8617 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili işleri yürütülmesi,

Başkanlığımızın görev alanına giren konularla ilgili yazılı ve sözlü soru önergelerine cevap verilmesi,

Başkanlığımızın birim faaliyet raporlarını düzenlenmesi,

Bakanlığımıza ait lojmanlar ile Maliye Bakanlığına ait olup, Bakanlığımız kullanımında olan lojmanların, 2946 sayılı Kamu KonutlarıKanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri gereğince sekretarya işlemlerini yapmak, Lojman kira bedellerini Milli Emlak Genel Müdürlüğünün tebliğine göre hesaplayarak lojmanda oturan personelin maaşından kesilmek üzere ilgili birimlere bildirilmesi sağlanmaktadır.

 

 • Hakediş Servisi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19, 21, 22 inci maddelerinde belirtilen usuller doğrultusunda ihale yolu ile alınan hizmetlerin ödemeemri belgelerinin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde hak edişlerin düzenlenmesi,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. maddesinin (d ) bendi hükmü gereğince harcama talimatı düzenlenmesi,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 81. maddesinden doğan pirim oranları ve devlet katkısının kontrolünün yapılması.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince hizmet alımlarında KDV tevkifatının kontrol edilmesi.

Asgari ücret fiyat farkı ile akaryakıt alımlarında fiyat farkının ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanmasının sağlanması,

Başkanlığımızda ihale yolu ile alınan mal, hizmet ve yapım işlerinin fatura kontrol, hizmet işleri hakediş raporu, hizmet işleri kabul tutanağı, hakediş icmali, hakediş özeti ve SGK ve vergi borç sorgulama işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır.

 

 • Bütçe Tahakkuk ve Telefon Ücretlendirme Servisi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Bütçe Uygulama Talimatları dorultusunda Bakanlığımız genelinin ve birimimizin ihtiyaçduyacağı mal ve hizmet alımlarının yapılabilmesi için Bütçe çalışmalarını yapmak, gerekli verileri toplamak ve gereken ödeneklerin teklifin yapılması,

Bakanlığımızın merkez birimlerinin genelini ilgilendiren işlerle ilgili, ait olduğu yıl bütçesinde yer alan ödeneklerin Bütçe Kanunu veBütçe Uygulama Talimatları doğrultusunda kullanılmasını sağlamak. Başkanlığımızın cari yıl ve takip eden iki yıla ait Bütçe Kanunu Tasarısını hazırlamak, DMO, PTT, ASKİ ve EGO’danalınacak malzeme ve hizmetler için mutemetlik görevini, kredi ve mahsup işlemlerinin yürütülmesi, Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerin Bütçe Uygulama Talimatları ve ayrıntılı harcamaprogramı dahilinde kullanılması, ödeme emirlerine ait harcama kalemlerinin analitik bütçe kodları kontrollerinin yapılması, Bakanlığımıza ait elektrik, su doğalgaz, akaryakıt, telefon vb.faturaları ile İhale Şube Müdürlüğünce yapılan mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili evrakların gecikmelere meydan vermeden zamanında ödenmesinin sağlanması,

Bakanlığımız telefon santrali üzerinden özel görüşme yapmak isteyen personelin ve birim amirlerince resmi görüşme yapması uygun görülenpersonelin, telefon hatları açılması veya mevcut hatların iptal edilmesi,

Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda; Bakanlığımız personelinin özel telefon görüşme tutarlarının ilgililerden tahsiledilmesi yoluyla tasarruf sağlanması ve Resmi telefon görüşmelerinin kontrol edilmesi,

Telefon santrali üzerinden yapılan resmi görüşmelerin her ay birimlere göre icmalini çıkarmak ve ilgili birimlere göndermek, birimamirlerince kontrolü yapılan ve tekrar birimimize geri gönderilen resmi görüşme icmallerinin kontrolünün gerçekleştirilmesi,

Bakanlıktan ayrılan veya özel görüşme yapmak istemeyen personelin telefon hatlarını kapatmak, birim amirlerince resmi görüşme yapmasıuygun görülen ve telefon hatları resmi görüşmeye açılan ancak daha sonra birim amirlerince resmi görüşme yapması uygun görülmeyen personellerin telefon hatlarını resmi görüşmelerekapatmak. Bakanlık çalışanlarından resmi görüşme yapması uygun görülen personelin yapmış oldukları resmi görüşmelerin kontrolünün gerçekleştirilmesi,

Özel görüşme bedellerinin personel maaşından kesilmesini teminen her ay düzenli olarak dükümlerin alınması tasnifi ve bankaya iletilmesi kesintilerin yapılmasını takiben yapılan kesintilerin santral faturasına parça ödemesinin yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız araçlarının bakım onarımları ile uçak seyahati sözleşmesi, Anadolu Ajansı haber aboneliği vb. satınalma işleri de servisimiz tarafından yürütülmektedir.

 

 

 • Birim Evrak Servisi

Başkanlığa gelen ve giden tüm evrakların acil ve gizlilik derecesi göz önüne alınarak sevki sağlanmaktadır.

 

 • Savunma ve Güvenlik Servisi

2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum YönetimMerkezleri Yönetmeliği, 17 Ekim 2009 tarih ve 27379 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, Başbakanlık Alarm Kod Kelimeleri ve Anlamları Yönergesi, BaşbakanlıkTatbikatlar Yönergesi, Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi, Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Sivil Savunma ile ilgili ŞahsiMükellefiyet Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü, Sivil Savunma ile ilgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik,Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Hakkında Yönetmelik, 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağan Üstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat DevamınıSağlayan Kanun, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Nöbetçi Memurların Görev ve Sorumluluklarıyla Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik, Güvenlik Soruşturması ve ArşivAraştırması Yönetmeliği, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda faaliyette bulunmaktadır.

 

 • Satınalma Servisi

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine uygun olarak alımı gerçekleştirilecek olan mal ve hizmetin yaklaşıkmaliyet ve piyasa fiyat araştırmasını yapmak, onay belgesini düzenlemek, gereken mal veya hizmetin en uygun şekilde teminini sağlamak ve ödenmesi için gerekli evrakları düzenleyerek Merkez Saymanlığa ulaştırmak, Makam onayı ile uygun görülen merkez birimlerinin satınalma işlemlerini gerçekleştirmektedir.

 

 •  İhale Servisi 

 İhale servisinin görevleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bakanlığımızın genelini ilgilendiren mal, hizmet ve yapım işi ihaleleri ile makam onayıyla uygun görülen merkez birimlerinin ihale işlemlerini gerçekleştirmektir.

 

 • Yemek Servisi Hizmetleri

Yemekhanemizde öğle yemeğinden 1500 kişi faydalanmakta olup, haftalık menülerimiz,diyetisyen tarafından kurumumuzda çalışan personelin günlük besin ve kalori ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mevsim ve piyasa koşullarına uygun bir şekilde hazırlanmaktadır.Yemeklerimizi sağlıklı ve hijyenik bir şekilde hazırlayıp sunabilmek için gerekli olan tüm gıda ve ihtiyaç malzemeleri 4734 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde temin edilmekte, her türlükontrolleri yapılarak teslim alınmaktadır.

Bakanlığımız yemekhanesinde daha ferah bir ortam sağlanabilmesi, yemeklerin daha hijyenik koşullarda hazırlanıp servise sunulması ve artan yemek taleplerini karşılayabilmek amacıyla konveksiyonel fırın, sebze soyma ve doğrama makineleri ve sanayi tipi bulaşık makinesialınmış, yemek servisinde kullanılan benmariler yenilenmiş, her iki yemek salonuna salata bar kurulmuştur.

Yemek kalitesi ve çeşitliliğini arttırmak amacıyla hizmet alımı yoluyla 3 adet aşçıtemin edilmiş, mevcut aşçılara ustalık belgesi almaları hususunda destek olunmuştur.

Ayrıca yemekhanede kullanımda bulunan çatal-kaşık takımları, servis tepsileri, yemektabakları ve su bardakları yenilenmiş, daha hijyenik olması nedeniyle pet şişe su servisine başlanmıştır.

Personelimize verdiğimiz değer çerçevesinde makamın da onayıyla yemek tepsileri garsonlarımız tarafından masalardan toplanmaya başlanmıştır.

 

 • Teknik İşler Servisi

Bakanlığımız hizmet binalarında oluşabilecek her türlü arızaları imkânlar ölçüsünde en kısa sürede gidererek en iyi şekilde hizmet sunmak, Bakanlığımız ısıtma-soğutma, aydınlatma ile hizmet binalarımızdaki bakım onarım işlerinin teknik personeller tarafından yapılmasını sağlamak, teknisyenler tarafından giderilemeyen arızalar rapor edilerek dışrıdan hizmet satın alınarak yaptırılması, Toplantı Salonlarıdaki toplantı, seminer, eğitim v.b gibi düzenlenecek faaliyetlere hazır tutulması sağlanmaktadır.

 

 • Taşınır Mal Kayıt Kontrol Servisi

5018 sayılı Kanun ve Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri ile tasarruf tedbirleri ve bütçe ödenekleri çerçevesinde, Başkanlığımızın taşınır ihtiyaçlarını karşılamak,

Çeşitli nedenlerle (satın alma, bağış ve hibe, vb.) gelen malzemelerin giriş ve çıkış kayıtlarını yapmak, şubelerin kullanımına verilen malzemelerin zimmetlerini yapmak ve eskimiş ve kullanılmaz durumda olan malzemelerin hurda işlemini yapmak, yıl sonlarında Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini düzenlemek ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, Harcama Yetkilisi ile Muhasebe Yetkilisinin onayından sonra 1 suretini Başkanlığımızda saklamak, 1 suretini Strateji Başkanlığına, 1 suretini de Sayıştay Başkanlığına vermek,

Malzemelerin amacına uygun ve tasarruf tedbirleri gözetilerek stok yapılmadan tüketilmesini, ambarın temiz, düzenli tutulmasını ve eşyaların haşerelerden korunmasını sağlamak, ambar stoklarını ihtiyaca göre temin etmek, taşınır kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulup taşınırların barkot sistemi ile takibi yapılmaktadır.

 

 •  Gelen Evrak Servisi

Bakanlığımıza posta ve kargo ile gelen evrakların açılması tasnifi ve ayrımı yapıldıktan sonra ilgili birimlere zimmetli günlük olarak teslim edilmesi,

Yabancı çalışma izinleri ile ilgili evrakların günlük olarak tarih ve numara verilerek ilgili birime kayıtlı olarak teslim edilmesi,

Bakanlığımıza gelen birimi belli olmayan Gizli Evraklar açılmadan kaydı yapılarak Müsteşarlık makamına elden teslim edilmesi,

Bakanlık içi genelgelere numara verilmesi ve kayıt işleminin yapılması sağlanmaktadır.


 • Giden Evrak Servisi

 Bakanlığımız merkez birimlerinden gelen evrakların tasnifi yapılarak elektronik olanlar sistemden düşürülüp ıslak imzalı olanlara numaratör ile bakanlık çıkış sayısı verilerek postaya verilmesini sağlamak,

Kurye evraklarını zimmet karşılığı ilgili kurum yada kuruluşlara teslimini sağlamak,

Yabancı çalışma izinlerini vekalet karşılığı tesliminin yapılması sağlanmaktadır.


 • Ulaşım Servisi

Başkanlığımıza bağlı ulaşım servisi Bakanlığımız personelinin mağdur olmadan işine zamanında gelip gitmesini amaçlamaktadır.

Bakanlığımıza özelleştirilen kurumlardan gelen personel ile naklen atanan personeller nedeniyle bazı hatlarımızda servis araçlarının taşıma kapasitelerinin üzerine çıkıldığından araç sayısı ve koltuk kapasitelerinin artırılması gereği duyulmuş, 2014 yılında 68 araçla hizmet sunulmaktadır.


 

 • Temizlik Servisi

Bakanlığımız kapalı alan yüzölçümü 49.890 m² dir. Temizlik işleri günlük, haftalık, aylık olmak üzere üç aşamada yapılmaktadır. Günlük temizlikte büro temizliğine ağırlık verilmekte olup, tuvaletler ve lavabolar günde en az iki defa yıkanmakta ayrıca çevre temizliği yapılmaktadır. Bina dâhilindeki yer değişikliklerinde malzemelerin nakli, her türlü taşıma yükleme ve boşaltma işleri gerçekleştirilmekte, Bakanlığımıza ait makam ve hizmet otolarının dış ve ic temizliği yapılmaktadır. Hizmet binası camları periyodik olarak silinmekte, bahçe temizliği, ağaçlar ile güllerin budanması, cimlerin biçilmesi ve her türlü bakımı yapılmakta olup, mevsimine göre dikilmesi istenen çiçek ve güller temin edilmektedir. Yemekhane, mutfak, depo, ambar, çalışma odası, toplantı salonları, cay ocakları v.s yerler mikrop, bakteri, böcek ve haşerelere karşı ilaçlanmaktadır.

Ayrıca günlük temizlik faaliyetleri kontrol edilerek, lavabolara sıvı el sabunu ve kâğıt havlu dağıtımı yapılmaktadır.

 • Santral

Dijital Santralden gerekli bilgiye ulaşılamadığı durumlarda devreye girerek iletişimin akışı sağlanmaktadır.

 

 • Garaj Amirliği

Hizmet Talep Yönetim Sistemi aracılığıyla gelen resmi araç taleplerini, hizmet araçları havuzunda bulunan uygun araçlarla değerlendirmekte, sürücü ve araçların sevk ve idaresini sağlamaktadır.

 

 • Sosyal Tesisler

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup kiraya verilme yetkisi Milli Emlak dairesi başkanlığınca yürütülen ayakkabı tamircisi, bayan ve erkek kuaförü, kantin ve çay ocağı ile spor tesislerindeki hizmetlerin koordinasyonu sağlanmaktadır.