MEVZUAT VE BİREYSEL İŞ İLİŞKİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 • 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile bu Kanunlara dayanılarak hazırlanmış olan yönetmelikler uyarınca, ilgili kişi ve kuruluşlardan gelen görüş isteğine ilişkin talepleri değerlendirmek ve Genel Müdürlük görüşünü bildirmek,
 • Bakanlığın ilgili birimleri ile bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan kanun, tüzük, yönetmelik tasarıları ve kanun teklifleri ile ilgili olarak genel müdürlük görüşünü oluşturmak,
 • Asgari ücretin tespit ve uygulamasına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Üçlü Danışma Kurulu’nun sekretarya işlerini yürütmek,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
 • Bilgi Edinme Kanunu ve Başbakanlık Bilgi Merkezi (BİMER) aracılığıyla yapılan başvurular gereğince Genel Müdürlükçe oluşturulan ‘Bilgi Edinme Birimi’ aracılığı ile bilgi edinme ve BİMER başvurularını sonuçlandırmak,
 • Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları ile ülkemizce onaylanan veya onaylanması düşünülen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve diğer uluslararası belgelerle ilgili olarak genel müdürlük görüşlerinin oluşturulmasında koordinasyonu sağlamak ve bunlarla ilgili çalışmaları yürütmek,
 • İşçi Ceza Paraları projelerinin değerlendirilmesi ve uygulamalarının takibine yönelik işlemleri yürütmek, görev alanına giren konularda ilgili projeler yapmak,
 • Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek,
 • Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak,
 • Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak,
 • Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

SENDİKALAR DAİRE BAŞKANLIĞI

 •  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulan işçi ve işveren sendika şubeleri, sendikalar ile konfederasyonların iş ve işlemlerini yürütmek.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre kurulan sendika şubeleri, sendika ve konfederasyon kuruluş kayıtlarının tutulması, sendika ve konfederasyonların genel kurulları ile bilanço, çalışma ve denetleme raporlarını takip etmek.
 • 6356 ve 4688 sayılı Kanunlar uyarınca talep edilen konular hakkında Bakanlık görüşü oluşturmak.
 • Sendikal kuruluşların iletişim bilgileri ve zorunlu organlarına seçilenlerin kayıtlarının tutulması, tüzükleri ile birlikte internet ortamında yayımlanmasının sağlanması ve takibini yapmak.
 • Genel kurul evraklarının mevzuata uygunluğunun araştırılması, dosyalanması ve faaliyetlerinin izlenmesi, tüzüklerinin idari yönden incelenmesi ve kanunlara aykırılığı tespit edilen hususlar ile bunların ne şekilde düzeltileceği konularında yazışmalar yapmak.
 • 6356 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sendika ve sendika üyelerinin örgütlenmeye yönelik olarak şikâyet ve iddialarının Bakanlığımıza bildirilmesi durumunda İş Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmesi ve takibini yapmak.
 • 4688 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sendika ve sendika üyelerinin örgütlenmeye yönelik olarak şikâyet ve iddialarının Bakanlığımıza bildirilmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara intikal ettirilmesi ve takibini yapmak.
 • Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki birimlerden gelen muhtelif konulara cevap vermek.
 • Bilgi edinme ve BİMER başvurularını süresi içinde cevaplamak.
 • Uygulanmakta olan kanunlar uyarınca açılan davalara ilişkin Hukuk Müşavirliğine görüş ve mütalaaları bildirmek.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 30’uncu maddesi gereğince her yıl Temmuz ayının ilk haftasında yayımlanması gereken kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin istatistikleri belirleyerek Resmi Gazete’de yayımlatmak.
 • Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek.
  § Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak.
 • Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.
 • Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda öngörülen iş ve işlemleri yapmak.
 • Yüksek Hakem Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Sendikal kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş taleplerinin değerlendirilerek 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre cevaplandırmak.
 • Elektronik ortamda yapılan BİMER ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre yapılan bilgi edinme taleplerinin cevaplandırılması.
 • Sendikal haklarla ilgili olarak uluslararası kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapmak.
 • Uygulanmakta olan kanunlar uyarınca açılan davaların takip edilmesi.
 • Çalışma hayatına ilişkin onayladığımız uluslararası sözleşmeler ve AB uyum yasaları çerçevesinde sosyal tarafların görüşleri de alınarak yeniden düzenlenmesi için çalışmalarda bulunmak.
 • Çalışma barışını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.
 • TBMM'ne sunulan kanun teklifleri ile ilgili görüş oluşturmak, yazılı ve sözlü soru önergelerine cevaplar hazırlamak.
 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın tespiti ve yetki belgesi verilmesi işlemlerinin uygulanmasını sağlamak.
 • Yetki tespit ve yetki belgesinin iptaline ilişkin açılan davalarla ilgili bilgi ve belgelerin hukuk müşavirliğine veya mahkemelere intikal ettirilmesini sağlamak.
 • Toplu iş ilişkileri ile ilgili faaliyetlerin takibini yapmak.
 • Teşmil uygulaması ile ilgili prosedür işlemlerini yürütmek.
 • Grev ve lokavt kararları ile ilgili uygulamaları takip etmek ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
 • İmzalanan toplu iş sözleşmelerinin kaydını tutmak.
 • Arabuluculuk Seçici Kurulunun sekretaryasının yürütülmesini sağlamak.
 • Arabulucular Seçici Kurulunun raportörlük hizmetlerini, hesaba ilişkin işlemler ve diğer büro hizmetleri ile resmi arabuluculara ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Arabuluculuk sisteminin iyileştirilmesi ve uyuşmazlıkların arabuluculuk süreci içerisinde giderilmesi için tedbir ve önlemleri almak.
 • Arabuluculuk sürecine ilişkin elde edilen verilerin değerlendirilerek, tablo, çizelge ve grafikler oluşturulmasını sağlamak.
 • Görevli makamdan (çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri) gelen arabulucu raporu ve eklerini inceleyerek değerlendirilmesini sağlamak, ödeme yapılması gerekiyorsa resmi arabulucuya ücret ödenmesi için ilgili bankaya talimat verilmesini, ödenmeyecek ise diğer prosedürlerin tamamlanmasını sağlamak.
 • Arabuluculardan kesilen gelir vergisi ve stopajın internet ortamında ilgili vergi dairesine yatırılmasını sağlamak.
 • Arabuluculuk sisteminin işleyişi esnasında uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi, mevzuata uygunluk, sosyal taraflarla (işçi, işveren) diyalog vb. uyulması gereken hususların belirtildiği genelge ve talimatların çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
 • Çalışma hayatı ile ilgili Arabuluculuk konularına yönelik olarak mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve tüm işlemleri yapmak.
 • Arabulucu raporlarını değerlendirmek
 • Arabuluculuk ücretinin tahsili için 6183 sayılı Kanunu uygulatmak.
 • Arabuluculuk sisteminin iyileştirilmesi için gerekli tedbir ve önlemleri almak.
 • Arabuluculuk ve işçi ceza paralarına ilişkin istatistiksel tablo, çizelge ve grafikler oluşturmasını sağlamak.
 • Grup toplu iş sözleşmesinde çıkan uyuşmazlıklarda arabulucu görevlendirilmesi.
 • Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda öngörülen işleri yapmak,
 • Türkiye’de çalışacak yabancılara ilişkin başvuruların değerlendirilmesi, uygun bulunanlara çalışma izni verilmesi,
 • Düzenlenen çalışma izinlerine ilişkin adres ve unvan değişikliği ile iptal taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
 • Gerekli hallerde çalışma izninden muaf tutulacak yabancılara çalışma izni muafiyet belgesi düzenlemek,
 • Yabancıların Çalışma izinleri mevzuatına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, bu konuda talep edilen resmi görüş ve mütalaaları bildirmek,
 • Çeşitli kurum ve kişilerden gelen bilgi taleplerini değerlendirmek, yürütülen çalışmalarla ilgili üst yönetime rapor hazırlamak, başvurular ilgili olarak bilgi taleplerini karşılamak,
 • İnsan Ticareti ile mücadeleye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yabancı çalışma izinleri ile bağlantılı konularındaki çalışmalarına katkı sunulması.
 • Yabancıların çalışma izinleri hakkında Bakanlığımız aleyhine açılan davalara ait savunmalarımızı gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Hukuk Müşavirliğine sunmak,
 • İzinsiz çalıştığı ihbar edilen yabancılara ilişkin bildirimleri değerlendirmek, gerekli görülenleri incelemeye göndermek,
 • İzinsiz çalıştığı tespit edilerek haklarında idari para cezası düzenlenen yabancılar ve bunların işverenleri hakkında il müdürlüklerince bildirilen kayıtları tutmak,
 • Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İSTİHDAM POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

 • Ulusal istihdam stratejisinin yürütümü ile ilgili yapılan tüm yazışmaları arşivlemek.
 • İstihdama ilişkin yeni eğilimleri, tartışmaları, açılımları ve iyi uygulama örneklerini incelemek.
 • İstihdamın artırılmasına ve istihdam koşullarının iyileştirilmesine yönelik politika önerileri ve tedbirler geliştirmek.
 • Bakanlığın istihdam politikaları geliştirmesine yönelik iş süreçlerinin etkinliğini artırmak.
  § Ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam verilerini takip etmek, gerektiğinde gelişmeleri raporlamak.
 • İlgili kurum ve kuruluşlarca istihdama ilişkin olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, görüş ve değerlendirmeleri sunmak.
 • Bakanlığın istihdam politikaları geliştirmesine yönelik iş süreçlerinin etkinliğini artırmak.
 • Özel Politika gerektiren grupların istihdamının arttırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde özel politikalar geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin azaltılması ve ortadan kaldırılması için çalışma yapmak ve bu kapsamda çalışma yapan tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
 • Çocuk işçiliği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek.
 • Çalışma hayatında eşit muameleyi teşvik edici ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika stratejilerinin uygulanmasını izlemek, projeler geliştirmek, AB uyum çalışmaları kapsamında üye devletlerdeki uygulamaları incelemek.
 • Engelliler konusunda işçi ve işveren konfederasyonları, STK, özel sektör ve üniversiteler ile ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini artırmak, gerekli araştırma değerlendirme çalışmaları yapmak, işbirliği içinde izlemek değerlendirmek.
 • Özel politika gerektiren gruplar konusunda işçi ve işveren konfederasyonları, STK’lar, özel sektör üniversiteler ve ilgili tüm kurum kuruluşlar arası işbirliği yapmak.
 • Görev alanındaki konularla ile ilgili farkındalığı artırmak, yerel kapasite oluşturmak için çalışmalar yapmak.
 • Görev alanı ile ilgili gerekli mevzuat çalışmaları yapmak.
 • Görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
 • Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek.
 • Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak.
 • Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İNSAN KAYNAKLARI VE MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 • Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel ihtiyacı ile ilgili çalışmaların yapılması,
 • Genel Müdürlük personelinin özlük ve kadro işlemleri ile ilgili olarak; yıllık izin, ücretsiz izin, mazeret izni, hastalık izni ve kadro derece yükselme işlemlerinin yürütülmesi ile takip ve kontrolünün yapılması,
 • Personel görevlendirilmelerine ilişkin onayların alınması ve gerekli yazışmaların yapılması,
 • Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitimi konusunda ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu kapsamda Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı ile gerekli yazışmaların yapılması,
 • Çalışma Uzman Yardımcılarına yönelik Temel Eğitim Planı ile hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının hazırlanarak uygulanması,
 • Personelin bilgilendirilmesi gereken konularda gerekli duyuruların yapılması,
 • Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığından gelen Bütçe Çağrısı üzerine, İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Genel Müdürlüğümüz bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması,
 • Genel Müdürlüğümüzün yatırım programının hazırlanmasının koordine edilmesi, uygulama sonuçlarını ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi,
 • Bütçe ayrıntılı harcama programı ve nakit tablosunun hazırlanması,
 • Genel Müdürlüğümüzün mal ve hizmet alımı ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi,
 • Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan demirbaş ve sarf malzemelerinin piyasadan temini ile gerekmesi halinde bakım ve onarımının yaptırılması,
 • Yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarının tahakkuk işlemlerinin yapılması,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan mal ve hizmet harcamalarına ait Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde ödeme emri belgelerinin düzenlenmesi,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde taşınır mallarla ilgili işlerin yürütülmesi
 • Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması
 • Stratejik planla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 • Gelen-giden evrak, arşiv hizmet ve faaliyetlerinin ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

SENDİKA ÜYELİĞİ VE İSTATİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI

 • Bir işyerinin girdiği işkolunun tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanması,
 • Sendika üyeliğinin e-Devlet kapısı üzerinden kazanılması,
 • Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatlarının Tahsili Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerin uygulanması,
 • İşkolunda çalışan işçilerin toplam sayısı ile işkolunda kurulu bulunan sendikaların üye sayılarına ilişkin Tebliği her yıl ocak ve temmuz aylarında istatistiklerin yayımlanması,
 • İşkolları Yönetmeliğine ilişkin hükümlerin uygulanması
 • Çalışma hayatı istatistikleri yıllığını hazırlamak.
 • Çalışma hayatı ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda üretilen istatistiki bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve derlenen istatistiklerin analiz çalışmalarını yapmak.
 • Çalışma İstatistikleri Bilgi Sisteminin (ÇİBS) yürütümünü ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak ve yürütmek.
 • Etki analizi çalışmaları yapmak.
  § Görev alanına giren konulara ilişkin seminer, çalıştay, panel, toplantı, eğitim vb. çalışmalara katılmak, bu gibi çalışmaları düzenlemek ve yürütmek.
  § Görev alanına giren konularda strateji, plan, program oluşturmak ve sorumlu veya ilgili birim olarak yer alınan strateji, plan, programları takip ederek gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.
 • Makam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

GÖÇ VE YABANCI İSTİHDAMI DAİRE BAŞKANLIĞI

 • Yabancı istihdamı ve işgücü göçü ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak, çalışma izni ve çalışma izni muafiyetine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Göç ve yabancı istihdamına ilişkin Bakanlık politikasını belirlenmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak ve bu politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak,
 • Göç ve yabancı istihdamına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
  § Yabancı ülkelerle imzalanacak işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin müzakerelerine, hazırlanmasına ve tadiline katkı sağlamak,
  § Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izin taleplerini değerlendirmek,
 • Göç Strateji Belgesi ve Göç Eylem Planları çalışmalarına katılmak,
 • İstihdamı artırıcı göç politikaları belirlenmesine katkıda bulunmak,
 • Göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve düzensiz göçle mücadele kapsamında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak,
 • Göç Politikaları Kurulu’na Bakanlığımızla ilgili gündem maddeleri hazırlamak,
 • Bakanlık yıllık eylem planlarında Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için stratejiler oluşturmak.
 • Yabancıların çalışma izinlerine ilişkin bilgi ve istatistikleri değerlendirmek,
 • Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

KOMİSYON VE KURULLAR

 • Yüksek Hakem Kurulu
 • Asgari Ücret Tespit Komisyonu
 • İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul
 • Arabulucular Seçici Kurul
 • Çalışma Meclisi
 • Kamu Görevlileri Sendikaları Yüksek İdari Kurulu
 • Üçlü Danışma Kurulu
 • Özürlü ve Eski Hükümlülere İlişkin Komisyon
 • İstihdam Danışma Kurulu
 • Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon