o    MEVZUAT VE BİREYSEL İŞ İLİŞKİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

·         4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile bu Kanunlara dayanılarak hazırlanmış olan yönetmelikler uyarınca, ilgili kişi ve kuruluşlardan gelen görüş isteğine ilişkin talepleri değerlendirmek ve Genel Müdürlük görüşünü bildirmek,

·         Bakanlığın ilgili birimleri ile bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan kanun, tüzük, yönetmelik tasarıları ve kanun teklifleri ile ilgili olarak genel müdürlük görüşünü oluşturmak,

·         Asgari ücretin tespit ve uygulamasına ilişkin işlemleri yürütmek,

·         Üçlü Danışma Kurulu’nun sekretarya işlerini yürütmek,

·         Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

·         Bilgi Edinme Kanunu ve Başbakanlık Bilgi Merkezi (BİMER) aracılığıyla yapılan başvurular gereğince Genel Müdürlükçe oluşturulan ‘Bilgi Edinme Birimi’ aracılığı ile bilgi edinme ve BİMER başvurularını sonuçlandırmak,

·         Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları ile ülkemizce onaylanan veya onaylanması düşünülen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve diğer uluslararası belgelerle ilgili olarak genel müdürlük görüşlerinin oluşturulmasında koordinasyonu sağlamak ve bunlarla ilgili çalışmaları yürütmek,

·         İşçi Ceza Paraları projelerinin değerlendirilmesi ve uygulamalarının takibine yönelik işlemleri yürütmek, görev alanına giren konularda ilgili projeler yapmak,

·         Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek,

·         Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak,

·         Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak,

·         Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

o    SENDİKALAR DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

·          6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulan işçi ve işveren sendika şubeleri, sendikalar ile konfederasyonların iş ve işlemlerini yürütmek.

·          4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre kurulan sendika şubeleri, sendika ve konfederasyon kuruluş kayıtlarının tutulması, sendika ve konfederasyonların genel kurulları ile bilanço, çalışma ve denetleme raporlarını takip etmek.

·          6356 ve 4688 sayılı Kanunlar uyarınca talep edilen konular hakkında Bakanlık görüşü oluşturmak.

·          Sendikal kuruluşların iletişim bilgileri ve zorunlu organlarına seçilenlerin kayıtlarının tutulması, tüzükleri ile birlikte internet ortamında yayımlanmasının sağlanması ve takibini yapmak.

·          Genel kurul evraklarının mevzuata uygunluğunun araştırılması, dosyalanması ve faaliyetlerinin izlenmesi, tüzüklerinin idari yönden incelenmesi ve kanunlara aykırılığı tespit edilen hususlar ile bunların ne şekilde düzeltileceği konularında yazışmalar yapmak.

·          6356 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sendika ve sendika üyelerinin örgütlenmeye yönelik olarak şikâyet ve iddialarının Bakanlığımıza bildirilmesi durumunda İş Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmesi ve takibini yapmak.

·          4688 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sendika ve sendika üyelerinin örgütlenmeye yönelik olarak şikâyet ve iddialarının Bakanlığımıza bildirilmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara intikal ettirilmesi ve takibini yapmak.

·          Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki birimlerden gelen muhtelif konulara cevap vermek.

·          Bilgi edinme ve BİMER başvurularını süresi içinde cevaplamak.

·          Uygulanmakta olan kanunlar uyarınca açılan davalara ilişkin Hukuk Müşavirliğine görüş ve mütalaaları bildirmek.

·          4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 30’uncu maddesi gereğince her yıl Temmuz ayının ilk haftasında yayımlanması gereken kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin istatistikleri belirleyerek Resmi Gazete’de yayımlatmak.

·          Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek.
 Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak.

·          Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

·          Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

o    TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

·          6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda öngörülen iş ve işlemleri yapmak.

·          Sendikal kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş taleplerinin değerlendirilerek 6356 Sayılı

·          Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre cevaplandırmak.

·          Elektronik ortamda yapılan BİMER ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre yapılan bilgi edinme talepleri

·          cevaplandırmak.

·          Sendikal haklarla ilgili olarak uluslararası kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapmak.

·          Uygulanmakta olan kanunlar uyarınca açılan davaları takip etmek.

·          Çalışma hayatına ilişkin onayladığımız uluslararası sözleşmeler ve AB uyum yasaları çerçevesinde sosyal

·          tarafların görüşleri de alınarak yeniden düzenlenmesi için çalışmalarda bulunmak.

·          Çalışma barışını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.

·          TBMM'ne sunulan kanun teklifleri ile ilgili görüş oluşturmak, yazılı ve sözlü soru önergelerine cevaplar

·          hazırlamak.

·          6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın

·          tespiti ve yetki belgesi verilmesi işlemlerinin uygulanmasını sağlamak.

·          Yetki tespit ve yetki belgesinin iptaline ilişkin açılan davalarla ilgili bilgi ve belgelerin hukuk müşavirliğine veya

·          mahkemelere intikal ettirilmesini sağlamak.

·          Toplu iş ilişkileri ile ilgili faaliyetlerin takibini yapmak.

·          Teşmil uygulaması ile ilgili prosedür işlemlerini yürütmek.

·          Grev ve lokavt kararları ile ilgili uygulamaları takip etmek ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

·          İmzalanan toplu iş sözleşmelerinin kaydını tutmak.

·          Grup toplu iş sözleşmesinde çıkan uyuşmazlıklarda arabulucu görevlendirmek.

·          Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

o    YABANCILAR  DAİRE BAŞKANLIĞI  (1)

 

·          Çalışma izni başvurularının mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde sonuçlandırılması için gerekli çalışmaları planlayıp,  yönlendirmek.

·          Çalışma izni başvurularının ret kararlarına yapılan itirazlara ilişkin Komisyon toplantılarına katılmak.

·          Çalışma izni talebinde bulunan yabancıların hangi ülkelerden giriş yaptığı, ülkemizde hangi bölgelerde ve sektörlerde istihdam edildiğine ilişkin bilgi ve istatistikleri değerlendirmek.

·          Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve çalışacakları bölgeler ve meslek dalları ile ilgili politika belirlemek ve kaçak yabancı istihdamının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ile birlikte tedbir ve politika geliştirmek.

·          Doğrudan Yabancı Yatırım ve yabancı personelin istihdam edildiği ulusal ve uluslararası projelere ilişkin kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.

·          Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda Göç Politikaları Kurulu ile ilgili Bakanlığımıza verilen görevleri yürütmek.

·          Göç Strateji Belgesi ve Göç Eylem Planlarında Bakanlığımızca yürütülmesi gereken görevleri yerine getirmek.

·          Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek.

·          İş yükü ve gelen dosya sayısına göre personel planlaması yapmak.

·          Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için planlama yapmak.

·          Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak.

·          Görev alanına giren konularda strateji, plan, program oluşturmak ve sorumlu veya ilgili birim olarak yer alınan strateji, plan, programları takip ederek gerekli çalışmaları yürütmek.

·          Bakanlık yıllık eylem planlarında Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

·          Bakanlık yıllık eylem planlarında Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

·          Hizmetin yürütülmesi için gerekli malzeme ve demirbaşın temini için planlama ve girişimde bulunmak.

·          Hizmetin etkinliğini artıracak tedbirleri almak.

·          4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliklerine ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek.

·          Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

o    YABANCILAR  DAİRE BAŞKANLIĞI  (2)

 

 

·          Çalışma izni başvurularının mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde sonuçlandırılması için gerekli çalışmaları planlayıp,  yönlendirmek.

·          Çalışma izni başvurularının ret kararlarına yapılan itirazlara ilişkin Komisyon toplantılarına katılmak.

·          Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek.

·          İş yükü ve gelen dosya sayısına göre personel planlaması yapmak.

·          Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için planlama yapmak.

·          Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak.

·          Görev alanına giren konularda strateji, plan, program oluşturmak ve sorumlu veya ilgili birim olarak yer alınan strateji, plan, programları takip ederek gerekli çalışmaları yürütmek.

·          Bakanlık yıllık eylem planlarında Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

·          Bakanlık yıllık eylem planlarında Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

·          Hizmetin yürütülmesi için gerekli malzeme ve demirbaşın temini için planlama ve girişimde bulunmak.

·          Hizmetin etkinliğini artıracak tedbirleri almak.

·          4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliklerine ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek.

·          Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

o    İSTİHDAM POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

 

·          Ulusal istihdam stratejisinin yürütümü ile ilgili yapılan tüm yazışmaları arşivlemek.

·          İstihdama ilişkin yeni eğilimleri, tartışmaları, açılımları ve iyi uygulama örneklerini incelemek.

·          İstihdamın artırılmasına ve istihdam koşullarının iyileştirilmesine yönelik politika önerileri ve tedbirler geliştirmek.

·          Bakanlığın istihdam politikaları geliştirmesine yönelik iş süreçlerinin etkinliğini artırmak.  Ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam verilerini takip etmek, gerektiğinde gelişmeleri raporlamak.

·          İlgili kurum ve kuruluşlarca istihdama ilişkin olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, görüş ve değerlendirmeleri sunmak.

·          Bakanlığın istihdam politikaları geliştirmesine yönelik iş süreçlerinin etkinliğini artırmak.

·          Özel Politika gerektiren grupların istihdamının arttırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde özel politikalar geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

·          Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin azaltılması ve ortadan kaldırılması için çalışma yapmak ve bu kapsamda çalışma yapan tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

·          Çocuk işçiliği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek.

·          Çalışma hayatında eşit muameleyi teşvik edici ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika stratejilerinin uygulanmasını izlemek, projeler geliştirmek, AB uyum çalışmaları kapsamında üye devletlerdeki uygulamaları incelemek.

·          Engelliler konusunda işçi ve işveren konfederasyonları, STK, özel sektör ve üniversiteler ile ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini artırmak, gerekli araştırma değerlendirme çalışmaları yapmak, işbirliği içinde izlemek değerlendirmek.

·          Özel politika gerektiren gruplar konusunda işçi ve işveren konfederasyonları, STK’lar, özel sektör üniversiteler ve ilgili tüm kurum kuruluşlar arası işbirliği yapmak.

·          Görev alanındaki konularla ile ilgili farkındalığı artırmak, yerel kapasite oluşturmak için çalışmalar yapmak.

·          Görev alanı ile ilgili gerekli mevzuat çalışmaları yapmak.

·          Görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

·          Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek.

·          Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak.

·          Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

o    İNSAN KAYNAKLARI  DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

·          Genel müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel ihtiyacı ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak.

·          Genel müdürlük personelinin özlük ve kadro işlemleri ile ilgili olarak; yıllık izin, ücretsiz izin, mazeret izni,

·          hastalık izni ve kadro derece yükselmeleri işlemlerinin takip ve kontrol edilmesini sağlamak.

·          Personel görevlendirilmeleri ile ilgili gerekli yazışmaların yapılmasını ve onayların alınmasını sağlamak.

·          Personel görevlendirilmelerinde yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarının yapılmasını sağlamak.

·          Personeli ilgilendiren konulardaki yazılarla ilgili duyuru sağlamak.

·          Genel müdürlüğe gelen yazı, mesaj, faks ve benzerlerinin genel müdüre sunmak.

·          Genel müdürlüğün gelen-giden evrak, faaliyetlerini ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenlemek ve

·          yürütümünü  sağlamak.

·          Görevleri iş bölümü esasları dâhilinde gerçekleştirmek, düzenlemek, izlemek, kontrol etmek.

·          Sorumlu olduğu birim ile ilgili yazışmaları takip etmek.

·          Süreçlerde sorumlu olduğu faaliyetlerin yürütülmesi ve kayıtların tutulmasını sağlamak.

·          Hizmet gerçekleştirme sırasında tespit edilen uygunsuzlukların gidermek/giderilmesini sağlamak.

·          Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

o    SENDİKA ÜYELİĞİ VE İSTATİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

·          Bir işyerinin girdiği işkolunun tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanması,

·          Sendika üyeliğinin e-Devlet kapısı üzerinden kazanılması,

·          Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatlarının Tahsili Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerin uygulanması,

·          İşkolunda çalışan işçilerin toplam sayısı ile işkolunda kurulu bulunan sendikaların üye sayılarına ilişkin Tebliği her yıl ocak ve temmuz aylarında istatistiklerin yayımlanması,

·          İşkolları Yönetmeliğine ilişkin hükümlerin uygulanması

·          Çalışma hayatı istatistikleri yıllığını hazırlamak.

·          Çalışma hayatı ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda üretilen istatistiki bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve derlenen istatistiklerin analiz çalışmalarını yapmak.

·          Çalışma İstatistikleri Bilgi Sisteminin (ÇİBS) yürütümünü ve koordinasyonunu sağlamak.

·          Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak ve yürütmek.

·          Etki analizi çalışmaları yapmak.

·          Görev alanına giren konulara ilişkin seminer, çalıştay, panel, toplantı, eğitim vb. çalışmalara katılmak, bu gibi çalışmaları düzenlemek ve yürütmek.
Görev alanına giren konularda strateji, plan, program oluşturmak ve sorumlu veya ilgili birim olarak yer alınan strateji, plan, programları takip ederek gerekli çalışmaları yürütmek.

·          Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

·          Makam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

o    EĞİTİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

·          Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitimleri konusunda eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmalarına

katılmak ve bu kapsamda Bakanlığın Personel Dairesi Başkanlığı ile yapılacak yazışmaların hazırlanmasını

·          sağlamak.

·          Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve daire başkanlarının görüşleri doğrultusunda Çalışma Uzman Yardımcılarının Temel Eğitim Planının hazırlanması, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulamasını sağlamak.

·          Çalışma Uzman Yardımcılarının, yönetmelik hükümleri doğrultusunda Çalışma Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri için gerekli sınav işlemlerini yürütmek.

·          Bakanlığımız tarafından düzenlenen eğitim programlarının tüm personele duyurulmasını sağlamak.

·          Genel Müdürlüğümüz görev alanı ile ilgili hizmet içi eğitim faaliyetleri iş ve işlemlerini yürütmek ve yeni stajyer personel yetiştirilmesini sağlamak

·          Çeşitli üniversitelere mensup öğrencilerin Genel Müdürlüğümüz mevzuatına ilişkin olarak bilgilendirme talepleri doğrultusunda çalışmaları yürütmek.

·          Genel Müdürlüğümüz personelinin yabancı dil eğitim konusunda teşvik edilmesi için çalışmalar yürütmek,

·          Yıllık eylem planı kapsamında, gerçekleştirilen faaliyetlerin on beş günlük ve aylık izleme tablosunun hazırlanmasını sağlamak

·          Verilen görevleri iş bölümü esasları dâhilinde gerçekleştirmek, düzenlemek, izlemek, kontrol etmek

·          Sorumlu olduğu yazışmaları takıp etmek ve gereğini yerine getirmek.

·          Genel Müdürlük tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

o    MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

·          Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığından gelen bütçe çağrısı üzerine, genel müdürlüğün ihtiyaçlarını belirlemek ve genel müdür tarafından onaylanan ihtiyaçlar doğrultusunda bütçe teklifi çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve bütçe teklifini Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi için gerekli evrakın hazırlanmasını sağlamak.

·          Bütçe Kanunu ile belirli ödeneklerin serbest bırakılma oranlarına göre bütçenin sarfı ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak.

·          Daire başkanlıklarının taleplerini bütçe tekniklerine ve kanun teklifi hazırlıklarına uygun olarak incelenmesini ve serbest bırakma oranlarına göre harcamaların gerçekleşmesini sağlamak.

·          Genel müdürlüğün ihtiyaç duyduğu demirbaş ve sarf malzemelerinin piyasadan temini ve tedariki bakım ve onarımı için gerekli işlemleri yapmak.

·          İlgili mevzuat çerçevesinde taşınır mallarla ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak.

·          Genel müdürlüğün telefon, faks, cep telefonu ve internet faturalarının ödenmesi için bakanlığımız idari ve mali işler dairesi başkanlığına intikali ve yürütülen işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

·          Yıllık faaliyet  raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

·          Görevleri iş bölümü esasları dâhilinde gerçekleştirmek, düzenlemek, izlemek, kontrol etmek.

·          Sorumlu olduğu birim ile ilgili yazışmaları takip etmek.

·          Süreçlerde sorumlu olduğu faaliyetlerin yürütülmesi ve kayıtların tutulmasını sağlamak.

·          Hizmet gerçekleştirme sırasında tespit edilen uygunsuzlukların gidermek/giderilmesini sağlamak.

·          6356 sayılı Sendikalar ve toplu iş Sözleşmesi Kanununun 50. Maddesinde yer alan Arabuluculukla ilgili iş ve işlemleri yerine getirmektir.

·          Arabuluculuk konusunda birimi temsil etmek yapılan işleri koordine etmek yönetmek ve mevzuatı uygulamak.

·          Arabuluculuk “Seçici Kurulu” ile ilgili sekretarya işlerini yürütmek.

·          Arabuluculuk ücretinin tahsili için 6183 sayılı Kanunu uygulatmak.

·          Arabuluculuk ücretlerinin ve harcırahlarının ilgili yönetmelik gereğince ödenmesini yerine getirmek.

·          İşçi Ceza Paraları projelerinin değerlendirilmesi ve uygulamalarının takibine yönelik işlemlerini yürütmek, görev alanına  giren konularda ilgili projeler yapmak.

·          Birime ilişkin oluşturulan istatiksel tablo, çizelge ve grafikler oluşturmak.

·          Hizmetin etkinliğini artıracak tedbirler almak. Bilgi Edinme Yasası gereğince zamanında ilgililere bilgi vermek.

·          Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.