Bireysel ve Toplu İş Hukuku, 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde (KOB) ağırlıklı olarak ele alınan konulardan biridir. Nitekim, Sosyal Politika ve İstihdam başlığı altında iş hukuku alanında kısa vadede bir programın kabul edilmesi, uzun vadede ise AB mevzuatının iç hukuka aktarımı ve uygulanması istenmektedir.

Genel olarak bakıldığında, ülkemiz bireysel ve toplu iş hukuku AB mevzuatından bazı farklılıklar göstermektedir. Doğal olarak bu farklılıkların giderilmesi gerekmektedir. Ancak bunun kadar önemli bir husus da, İş Kanunu’ndaki katı hükümlerin uluslararası piyasada rekabete olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gereğidir.

Ayrıca, 58. Hükümetin Acil Eylem Planında;

- Esnek çalışma biçimlerini düzenleyen mevzuat değişikliği yapılması

- Çocuk işçiliğinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması

gibi konuların da düzenlenmesi benimsenmiştir.

Bu ana unsur altında yer verilen 80/987, 2002/74/EC ve 91/383/EEC sayılı Konsey Direktiflerinin Tamamı ile 9/33/EC sayılı Direktifin ilgili hükümleri, İş Kanunu ile uyarlanmıştır. Bu direktiflerin hükümlerine  dair ayrıntılar, Kanunun yayımlanmasını takip eden 6 ay içerisinde çıkarılacak olan yönetmeliklerle düzenlenecektir. Bireysel ve Toplu İş Hukuku ile ilgili karşılaştırmalı tablolar aşağıda verilmektedir.

 


Toplu işten çıkarmalarla ilgili üye devletlerin mevzuatın yaklaştırılmasına ilişkin 20 Temmuz 1998 tarih ve 98/59/EC sayılı Konsey Direktifi

For English

İşverenin sözleşme ya da istihdam ilişkisine uygulanabilecek koşulların çalışanlara bildirilmesi yükümlülüğü hakkında 14 Ekim 1991 tarih ve 91/533/EC sayılı Konsey Direktifi

For EnglishÇalışma süresinin düzenlenmesinin belirli yönlerine ilişkin 23 Kasım 1993 tarih ve 93/104/EC sayılı Konsey Direktifi

For English


Çalışan gençlerin işyerinde korunması hakkında 22 Haziran 1994 tarih ve 94/33/EC sayılı Konsey Direktifi

For English


Gemi Adamlarının çalışma saatlerinin düzenlenmesi hakkında 21 Haziran 1999 tarih ve 99/63/EC sayılı Konsey Direktifi

For English


Belirli süre çalışma hakkında çerçeve anlaşmasına ilişkin 28 Haziran 1999 tarih ve 99/70/EC sayılı Konsey Direktifi   

For English


İşverenlerinin iflası durumunda çalışanların korunması ile bağlantılı olarak

Üye Ülke yasalarının yaklaştırılmasına ilişkin 80/987/AET no’lu Konsey Direktifini tadil eden 23 Eylül, 2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 2002/74/EC sayılı Direktifi

For English


Çalışma sürelerinin düzenlenmesine ilişkin  4 Kasım 2003 tarih ve 2003/88/EC sayılı AP ve Konsey Direktifi

For English


Müessesenin veya müessesenin bir kısmının devri halinde çalışanların haklarının korunmasına ilişkin Üye Devletlerin mevzuatının yaklaştırılması hakkında 12 Mart 2001 tarih ve 2001/23/EC sayılı Konsey Direktifi

For English


Kısmi çalışma çerçeve anlaşmasına ilişkin 15 Aralık 1997 tarih ve 97/81/EC sayılı Konsey Direktifi                                         

For English


Havacılık sektöründe mobil personel olarak çalışanların çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin 27 Kasım 2000 tarih ve 2000/79/EC sayılı Konsey Direktifi

For English


Hizmetlerin sunulması çerçevesinde işçilerin gönderilmesine ilişkin 16 Aralık 1996 tarih ve 96/71/EC sayılı Konsey Direktifi

For English


Belirli süreli iş ilişkisi veya geçici iş ilişkisi ile çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesinin teşvikine yönelik tedbirlere ilişkin 25 Haziran 1991 tarih ve 91/383/EEC sayılı Konsey Direktifi

For English


Topluluk ölçeğinde işletmeler ve Topluluk ölçeğinde işletmelerden oluşan gruplarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması amacıyla bir Avrupa (Topluluğu) işyerleri meclisi veya prosedür tesis edilmesi üzerine  22 EYLÜL 1994 Tarih ve 94/45/EC sayılı Konsey Direktifi

For English


Çalışanların yönetime katılımı hususunda Avrupa Şirketi statüsünü tamamlayan

2001/86/EC sayılı Konsey Direktifi

For English