2007-2013 dönemi için hazırlanan yeni PROGRESS programı, Topluluğun istihdam, sosyal içerme ve koruma, çalışma koşulları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele konusundaki mevcut girişimlerinin ve bütçe kalemlerinin yerini alacaktır. Karar alma prosedürleri halen hazırlanmakta ve PROGRESS programının nihai kabulünün 2006 yılı Ekim ayında gerçekleşmesi planlanmaktadır. 2007-2013 dönemini kapsayan PROGRESS programı, operasyon masraflarının Avrupa düzeyinde işbirlikleri ile karşılanmasına imkan tanımaktadır. Mevcut programlar ve PROGRESS arasında sorunsuz bir geçişin yaşanmasını sağlamak üzere, Komisyon ayrımcılıkla mücadele(Eylem 1), toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme(Eylem 2), özürlü kişilerin topluma entegrasyonlarının sağlanması(Eylem 3) alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren kurumlara yönelik olarak Eylül ayının sonuna doğru bir Çerçeve Teklif Çağrısı yayınlayacaktır.


Bu örgüt ve faaliyetler daha detaylı olarak aşağıda belirtilmektedir.
  • Eylem 1: Irk, etnik köken, din ve inanç, özürlülük, yaş ve cinsel eğilimleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan kişilerin haklarını korumak ve temsil etmek amacıyla Topluluk düzeyinde faaliyet gösteren ve bunu temel amaçlarından biri olarak sayan örgütler.
  • Eylem 2: Cinsel ayrımcılığa maruz kalan kişilerin haklarını korumak ve temsil etmek amacıyla Topluluk düzeyinde faaliyet gösteren ve bunu temel amaçlarından biri olarak sayan örgütler.interests of the people potentially exposed to gender inequality at Community level.
  • Eylem 3: Özürlü kişilerin haklarını korumak ve temsil etmek amacıyla Topluluk düzeyinde faaliyet gösteren ve bunu temel amaçlarından biri olarak sayan örgütler.

Çerçeve Teklif Çağrıları, 1 Ocak 2007- 31 Aralık 2007 dönemi için seçilen örgütleri destekleyecektir. Teklif çağrılarının başvuru paketlerini ve ilgili iletişim detay bilgililerini içeren detaylarını aşağıda belirtilen Avrupa Komisyonu’nun internet sitesinde, İstihdam, Sosyal ilişkiler ve Eşit Fırsatlar bölümünde bulabilirsiniz.
 
Halen ayrımcılıkla mücadeleyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini, sosyal dışlama ile mücadeleyi ve istihdam teşvik tedbirlerini kapsayan ve AB Sosyal Politika Ajandasına finansal destek sağlayan dört Topluluk Eylem Programı bulunmaktadır.  Sosyal Politika Ajandası, 2010 yılına kadar sosyal politika ve istihdam alanında Avrupa’nın yol haritası işlevini görmekte ve AB’nin yeni Büyüme ve İstihdam Stratejisinin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Bu programlar 2006 yılının sonuna kadar devam edecektir.
 
2007–2013 dönemi finansal perspektiflerine ilişkin tartışmaların bir parçası olarak, Komisyon PROGRESS programının oluşturulması için mevcut dört Eylem Programının birleştirilmesini teklif etmiştir.(2004) Bu tek program Avrupa Sosyal Fonunu olduğu kadar sosyal diyalog, işçilerin serbest dolaşımı ve sosyal çalışmalara sağlanılan finansal desteği de tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Söz konusu dört eylem programının birleştirilmesinin temel amacı, Komisyon’un kaynak harcamasını basitleştirmek ve harcamalarda şeffaflığı arttırmak, program ile kapsanan farklı alanların bütünlüğünün sağlanmasıdır. PROGRESS ile getirilen yeni standart yaklaşım ve uygulama hükümleri aynı zamanda faydalanıcıların da finansman için başvurularını kolaylaştıracaktır.
 
Topluluk Programı PROGRESS kapsamında hangi faaliyetler desteklenir?
 
2007–2013 yılları arasında uygulanacak olan PROGRESS Topluluk programına, AB Komisyonu tarafından 628 milyon Avro tahsis edilmiştir. PROGRESS kapsamında üç tür faaliyet desteklenecektir:

• Analitik faaliyetler ile hem sosyal politika gündeminde bulunan konuların anlaşılmasını hem de AB tarafından benimsenen politika ve stratejilerin (örneğin, veri toplama ve yayma, araştırma, analiz ve etki analizi çalışmaları, istatistiksel ve değerlendirme yöntemleri) üye devletler arasında koordinasyonun sağlanması suretiyle etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayan faaliyetler desteklenecektir. 
• Karşılıklı öğrenme faaliyetleri ile AB politikalarının uygulanmasını geliştirmek üzere mevcut durumda üye ülkeler tarafından uygulanmakta olan bilgi değişimi, farkındalık artırımı, iyi uygulama tespiti ve desteklenmesi, izleme ve değerlendirme ile ilgili alınan tedbirler (örneğin, akran değerlendirmesi) gibi faaliyetlerin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
• Ana paydaşların desteklenmesine yönelik faaliyetler ile iyi uygulamaların değişimi, bilgi paylaşımı, önleyici farkındalık artırım faaliyetleri ve müzakere süreçlerinin  (örneğin, ulusal görevlilere ait çalışan partilerinin kurulması, AB düzeyinde veya farklı alanlardaki uzmanlık ağlarının desteklenmesi) yayılması hedeflenmektedir.

 PROGRESS Topluluk Programı 5 bileşenden meydana gelmektedir:

• istihdam;
• sosyal koruma ve içerme;
• çalışma koşulları;
• ayrımcılıkla mücadele ve farklılık;
• toplumsal cinsiyet eşitliği.
 
PROGRESS Topluluk Programı nasıl işler?
 
PROGRESS Topluluk Programı özel sektör ve kamu kurumu temsilcileri, ilgili taraf ve paydaşların katılımına açıktır. Üye devletlerden yerel ve bölgesel makamlar, kamu istihdam hizmetleri ve ulusal istatistik ofisler katılabilir.  Ayrıca, PROGRESS aday ülkelerin de katılımına açıktır.  İhtisas kurumları, üniversiteler, araştırma kuruluşları, sosyal taraf ve hükümet-dışı kurumlardan programa başvuru yapabilir.
 
PROGRESS Topluluk Programı ihale ve teklif çağrıları yoluyla uygulanacaktır ve AB tarafından projelere maksimum %80 oranında eş-finansman sağlanacaktır.