23/07/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanun’da işyeri hekimliğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Kanun değişikliği ile işyeri hekimliği işlemleri Genel Müdürlüğümüzce; 27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” ve “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülecektir. Buna istinaden 04.11.2010 tarihli 2010/122 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genelgesi ile 20.05.2009 tarih ve 2009/71 sayılı Türk Tabipleri Birliği onayını isteyen Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı “İşyeri Hekimleri Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince 50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri ile yapılacak sözleşmelerde; işyeri tehlike sınıfı (25.11.2009 tarihli tehlike sınıfları tebliği) ve çalışan sayısını dikkate alınacaktır. Sözleşmeler 3 nüsha olarak hazırlanacak bir nüshası işverende, bir nüshası işyeri hekiminde kalacak diğeri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

İSG hizmetlerine ilişkin kayıt ve işlemler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanmış olan veri tabanından takip edilecektir. Yönetmelik hükümlerine göre sistemde sorgulama yapılacak ve İSG profesyonelleri (işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı) ile yapılan sözleşmenin uygunluğu işverene bildirilecektir.

İşyeri hekiminin sözleşme yaptığı işyeri çalışanlarına 1.basamak tedavi hizmetini verebilmesi için;

·  işyeri hekimlerinin Sağlık Bakanlığı “Doktor Bilgi Sorgulama” sisteminde kayıtlı olmaları,

·  İşyeri hekiminin hangi işyerleri ile yaptığı sözleşmelerin onaylandığı bilgisinin Genel Müdürlüğümüz tarafından SGK’nın ilgili birimlerine gönderilmesi

yeterli olacaktır.

 

 

SÖZLEŞME YAPACAK İŞYERİ HEKİMLERİNİN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN PROSEDÜRLER

 

 

(İSG hizmetleri Yönetmeliği Ek 3 veya Ek 5)

a)       Bu işyerinin tehlike sınıfı (AZ TEHLİKELİ/TEHLİKELİ/ÇOK TEHLİKELİ)

b)       İşyerindeki toplam çalışan sayısı

c)       İşyeri hekiminin bu işyerinde çalıştığı aylık süre

 

  


NOT:

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 12-C maddesine göre Kurumlarından döner sermaye ek ödemesi alan hekimler işyeri hekimliği yapamazlar

 

______________________________________________________________________________ 

 

EK-4

                                      ( ÖRNEKTİR)

 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ

 

İşyerinin :

Unvanı: XXX Otomotiv San. A.Ş.

Adresi: Ortaköy Sanayi Bölgesi 100. ada 1000 parsel Silivri/İSTANBUL

 

Tel No: 0 212 999 99 99

Faks No: 0 212 999 99 98

E-posta: xxx@yyy.com

SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No:    1 0000 000000000000 11 11                       

Faaliyet alanı: Plastik enjeksiyon mamul üretimi

Tehlike sınıfı: TEHLİKELİ     (az tehlikeli/tehlikeli/çok tehlikeli seçeneklerinden biri)

Toplam işçi sayısı: 102

 

İşyeri Hekiminin :

Adı ve Soyadı: Serkan KARAMUSTAFA

T.C. Kimlik No: 44575757575

SGK Sicil No: 45.450.450 Emekli

Diploma Tarih ve No: 01/10/1979     13333/20000

Diploma Tescil Tarih ve No: 11/09/1983     33565

Belge Tarih ve No: 14480-69

Uzmanlık alanı: Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı

Hizmet vereceği süre: 40 saat/ay    (bir ay içindeki çalışma süresi yazılacak+(birinci basamak tedavi için süre)

Adresi: Hareket sitesi Ayazlı sok. Suna cd. No: 12 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL

 

Tel No: 0 532 555 55 55

Faks No: 0 212 666 66 66

E-posta: dr_skmstf@yyy.com

 

Çalıştığı diğer işyerlerinin :

Unvanı: YYY Kauçuk Sanayi

Adresi: Ortaköy Sanayi Bölgesi 1. ada 1 parsel Silivri/İSTANBUL

 

Tehlike sınıfı:

SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No:   

                 

 

Not: İşyeri hekimi işyeri çalışanlarına birinci basamak tedavi hizmetlerini de verecekse işyeri hekiminin çalışma süresine ilave yapılmalıdır.

 

            Tarih

 

 

            İşyeri Hekimi                                                                                   İşveren          

             İmza                                                                                             İmza